Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XIII/52/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniającą uchwałę Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2) uchwałą Nr XX/101/08 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 1 października 2008 r. zmieniającą załącznik do uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

3) uchwałą Nr XVII/88/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniającą załącznik do uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 2413);

4) uchwałą Nr XVIII/105/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 września 2012 r. zmieniającą załącznik do uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 2413, poz. 2782) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 18 grudnia 2013 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) § 4 uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.";

2) § 5 uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, który stanowi:

Stwierdza się utratę mocy uchwały Nr 70/94/00 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 27 września 2000 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zmienionej uchwałą Nr 110/148/01 z dnia 8 października 2001 r.";

3) § 6 uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2002 r.";

4) § 2 uchwały Nr XIII/52/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniającej uchwałę Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.";

5) § 3 uchwały Nr XIII/52/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniającej uchwałę Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 8 lutego 2004 r.";

6) § 2 uchwały Nr XX/101/08 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 1 października 2008 r. zmieniającej załącznik do uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.";

7) § 3 uchwały Nr XX/101/08 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 1 października 2008 r. zmieniającej załącznik do uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.";

8) § 2 uchwały Nr XVII/88/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniającej załącznik do uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 2413), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.";

9) § 3 uchwały Nr XVII/88/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniającej załącznik do uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 2413), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.";

10) § 2 uchwały Nr XVIII/105/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 września 2012 r. zmieniającej załącznik do uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 2413, poz. 2782), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.";

11) § 3 uchwały Nr XVIII/105/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 września 2012 r. zmieniającej załącznik do uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 2413, poz. 2782), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.".

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Falkowski


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/183/02
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 10 października 2002 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r., poz. 908, poz. 1544, z 2013 r. poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowych obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do wymiaru zajęć określonego w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Organ prowadzący może w uzasadnionych przypadkach zwolnić nauczycieli, o których mowa w § 1 od realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonego w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w § 1 uchwały, dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo. Natomiast wicedyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych wymiar ten obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.

§ 4. [1]) (pominięty).

§ 5. [2]) (pominięty).

§ 6. [3]) (pominięty).


Załącznik do uchwały Nr XLII/183/02
Rady Powiatu Monieckiego
z dnia 10 października 2002 roku

[4])

L.p.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły /zespołu/ każdego typu, liczącej:
- do 3 oddziałów
- 4 - 6 oddziałów
- 7 - 9 oddziałów
- 10 - 15 oddziałów
- 16 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły /zespołu/, wicedyrektor szkoły - dyrektor ośrodka dokształcania zawodowego, wchodzącego w skład zespołu o liczbie:
- 12 - 15 oddziałów
- 16 - 20 oddziałów
- 21 i więcej oddziałów


12
10
8
6
3


12
9
7

2.

Dyrektor poradni /zespołu poradni/ psychologiczno-pedagogicznej realizującej zajęcia tygodniowo w wymiarze:
- do 100 godzin
- 101 - 180 godzin
- powyżej 180 godzin
Wicedyrektor poradni /zespołu poradni/ psychologiczno-pedagogicznej*
Kierownik oddziału zamiejscowego*12
10
4
15
16

3.

Dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii /zespołu ośrodków/ liczącego:
- do 60 wychowanek
- 61 - 90 wychowanek
- powyżej 908
6
4

4.

Kierownik internatu liczącego /średnio w ciągu roku szkolnego/:
- do 35 wychowanków
- 36 - 70 wychowanków
- 71 - 140 wychowanków


18
15
12

5.

Kierownik warsztatu szkolnego /laboratorium, szkolenia praktycznego/ we wszystkich typach szkół, kierownik warsztatów przy centrum kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia ustawicznego:
- do 9 oddziałów
- 10 - 16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
11
7
4

*stanowisko tworzy się za zgodą organu prowadzącego


[1]) zamieszczony w ust. 2 pkt 1 obwieszczenia

[2]) zamieszczony w ust. 2 pkt 2 obwieszczenia

[3]) zamieszczony w ust. 2 pkt 3 obwieszczenia

[4]) - w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XIII/52/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniającej uchwałę Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, który wszedł w życie z dniem 29 stycznia 2004 r. z mocą obowiązującą od dnia 8 lutego 2004 r. - w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XX/101/08 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 1 października 2008 r. zmieniającej załącznik do uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, który wszedł w życie z dniem 1 października 2008 r. - w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XVII/88/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniającej załącznik do uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 2413), który wszedł w życie z dniem 19 września 2012 r. - w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XVIII/105/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 września 2012 r. zmieniającej załącznik do uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 2782), który wszedł w życie z dniem 19 października 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe