Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/204/13 Rady Gminy Łomża

z dnia 16 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Łomża w sprawie podziału Gminy Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 421 w zw. z art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Łomża - uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały nr XXIV/132/12 Rady Gminy Łomża z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w następujący sposób:

1) do granic okręgu wyborczego nr 5 dodaje się: ulice: Kwiatowa, Makowa, Miła.

2) do granic okręgu wyborczego nr 6 dodaje się: ulice: Bajeczna, Lepacka, Pogodna, Słoneczna, Wiklinowa, Żytnia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Na ustalenia Rady Gminy Łomża w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Barbara Cychol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe