Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/207/13 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1399 ) Rada Miejska w Goniądzu uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Goniądz.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) posiadać tytuł prawny do władania nieruchomością, na terenie której będą przebywać odłowione zwierzęta przed przewiezieniem do schroniska;

3) posiadać aktualną umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla bezdomnych zwierząt gwarantującą odbiór wyłapanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych;

4) posiadać specjalistyczny sprzęt do wyłapywania i transportowania zwierząt, nie stwarzający zagrożenia dla ich zdrowia i życia;

5) posiadać pojazd przystosowany do transportu zwierząt, spełniający wymogi, o których mowa w ustawie o ochronie zwierząt oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisach prawa unijnego;

6) dysponować personelem, który został odpowiednio przeszkolony w zakresie postępowania ze zwierzętami;

7) zapewnić wyłapanym zwierzętom stałą opiekę weterynaryjną.

2. Wymienione w ust. 1 wymagania powinny być wykazane odpowiednimi dokumentami.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) dysponować prawem do nieruchomości, na terenie której będzie prowadzone schronisko dla bezdomnych zwierząt;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych przeznaczonych do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856) i przepisami weterynaryjnymi;

4) spełniać wymagania weterynaryjne dla prowadzenia schronisk dla zwierząt określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 158 poz.1657);

5) posiadać zgłoszenie dotyczące przewidywanej działalności skierowane do Powiatowego Lekarza Weterynarii ;

6) posiadać oznakowany samochód, przystosowany do transportu zwierząt, spełniający wymogi przewidziane prawem wraz z pozytywną opinią Powiatowego Lekarza Weterynarii;

7) dysponować atestowanymi urządzeniami do obezwładniania i chwytania zwierząt, które nie będą powodować zagrożenia ich życia i zdrowia, ani nie będą zadawać cierpienia;

8) dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie opieki nad zwierzętami;

9) zapewnić opiekę weterynaryjną.

2. Wymagania wykazane w ust. 1 powinny być udokumentowane stosownymi dokumentami.

§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien:

1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem i obiektami przeznaczonymi na ten cel zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) ;

4) posiadać odpowiednio przeszkolony personel;

5) posiadać urządzenia i środki techniczne niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części ( w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie grzebowisk), które muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie;

6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;

8) posiadać pomieszczenie z urządzeniami chłodniczymi do przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części, gdy brak jest możliwości ich natychmiastowej utylizacji.

2. Wymagania wskazane w ust. 1 powinny być udokumentowane stosownymi dokumentami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe