Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/177/13 Rady Gminy Jaświły

z dnia 18 grudnia 2013r.

o określeniu zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Wójta Gminy Jaświły

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o;

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Gmina Jaświły posiada akcje lub udziały;

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały będące własnością Gminy Jaświły,

3) akcjach - należy przez to rozumieć akcje będące własnością Gminy Jaświły,

4) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Jaświły,

5) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Jaświły.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Jaświły do wykupu akcji lub wnoszenia wkładów pieniężnych, przez Gminę Jaświły, w zamian za obejmowane akcje lub udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółek, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Jaświły na dany rok budżetowy;

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Jaświły do sprzedaży akcji lub do cofania udziałów w spółkach celem ich umorzenia na zasadach określonych w Kodeksie spółek hadlowych.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Jaświły do zbywania akcji lub udziałów gminy w spółkach.

2. Akcje lub udziały mogą być zbywane w trybie:

a) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia;

b) przetargu publicznego;

c) oferty ogłoszonej publicznie;

d) sprzedaży na podstawie oferty publicznej w obrocie zorganizowanym lub poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Akcje lub udziały w spółkach, w których gmina Jaświły posiada nie więcej niż 25% wartości akcji lub udziałów w kapitale zakładowym spółki, mogą być zbywane z pominięciem trybów określonych w ust. 2.

4. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części akcji lub udziałów w spółkach, dokonuje się wyceny wartości zbywanych akcji lub udziałów.

§ 5. 1. O każdym wykupie akcji lub wniesieniu wkładu, bądź sprzedaży akcji lub cofnięciu udziałów, Wójt Gminy Jaświły informuje Radę Gminy Jaświły na najbliższej sesji Rady Gminy następującej po wykupie akcji, wniesieniu albo cofnięciu udziałów.

2. Informację o zamiarze zbycia akcji lub udziałów Wójt Gminy Jaświły przekazuje Radzie Gminy przed podjęciem czynności zbycia akcji lub udziałów.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają między innymi:

1) nazwę spółki, ilość i wartość wykupionych, wniesionych, cofniętych lub zbywanych akcji lub udziałów;

2) cenę akcji lub udziałów według wyceny;

3) tryb zbywania akcji lub cofnięcia udziałów;

4) dane dotyczące zaangażowania gminy Jaświły w kapitale zakładowym spółki po wykupie, wniesieniu, cofnięciu, a także zbyciu akcji lub udziałów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Uzasadnienie

Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wykupu akcji w spółkach akcyjnych przez gminę Jaświły .

Podstawa prawną przyjecia uchwały jest art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że "do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta". Obecna linia orzecznicza (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2011r. sygn. akt I OSK 1917/10; wyrok NSA z dnia 6 września 2002r. sygn. akt II SA/Wr 797/02) oraz poglady doktryny prawnej prowadzą do wniosku, że rady jednostek samorządu terytorialnego, nie są uprawnione do podejmowania uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wnoszenie, cofanie lub zbywanie akcji lub udziałów w sprawach indywidualnych. Do kompetencji organu stanowiącego gminy należy określanie ogólnych zasad wnoszenia, cofania lub zbywania udziałów i akcji, zaś sama decyzja w tej sprawie należy do organu wykonawczego gminy. Koresponduje to również z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że " do zadań wójta należy w szczególności gospodarowaniem mieniem komunalnym".

Należy odróżnić w tym miejscu procedurę wykupu akcji, wnoszenia, cofania lub zbywania udziałów od kwestii tworzenia i przystępowania gminy Jaświły do spółek, w których gmina nie ma dotychczas akcji lub udziałów. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczajacych zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, należy do wyłącznej właściwości rady gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym. W takich sprawach niezbędna jest każdorazowo uchwała Rady Gminy dotycząca konkretnej spółki.

Uchwała niniejsza obejmuje swym zakresem wyłącznie uregulowane w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g, ustalanie zasad wnoszenia, cofania lub zbywania akcji lub udziałów spółek, w których gmina Jaświły posiada już akcje lub udziały.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe