Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/158/13 Rady Gminy Wizna

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Tekst pierwotny

§ 1. Upoważnia się kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego przyznawanego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej na podstawie art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe