Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/192/2013 Rady Gminy Augustów

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 54 ust. 3 i ust. 7 oraz art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia

26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.

1218, Nr 220, poz.1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158,

poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz.

917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz.

800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z

2012 r. poz. 908, poz.1544; z 2013 r. poz. 675/ w związku z art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/87/11 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów /Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 502

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po czternastu dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/192/2013
Rady Gminy Augustów
z dnia 19 grudnia 2013 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ AUGUSTÓW.

Dział I.
PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1. 1. Regulamin określa:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatków;

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

3) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Augustów

2. Pozostałe składniki wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ust. 1 określają przepisy ustawy i rozporządzenia.

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.)

2) Rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz za pracę w dniu wolnym od pracy /Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)

3) szkołach - rozumie się przez to szkoły wskazane w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ dla których Gmina Augustów jest organem prowadzącym w rozumieniu tej ustawy, a także, odpowiednio oddział przedszkolny, zespół szkół, inne formy wychowania przedszkolnego.

4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 3

5) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy placówki od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;

6) klasie - należy przez to rozumieć także oddział;

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674/ zwaną dalej "Kartą Nauczyciela"

8) związkach zawodowych - rozumie się przez to organizacje zakładowe i międzyzakładowe o których mowa w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych/ Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.)

9) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Augustów.

Dział II.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3. Stawkę oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy i § 7 rozporządzenia.

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem zasad wynikających z art. 33 ustawy, nauczyciel nabywa prawo do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, z upływem każdego kolejnego roku pracy.

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat, lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, przysługuje:

1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca - począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku,

2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - z tym dniem.

Dział III.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 5. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielom, stosownie do stopnia spełniania kryteriów, o których mowa w § 6, na czas określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok.

§ 6. 1. Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych tj.:

a) realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

b) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, bardzo dobrych wyników w nauce potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.;

c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami;

d) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

e) w przypadku dyrektora szkoły - wyniki osiągnięte przez uczniów szkoły w ocenianiu zewnętrznym;

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem tj.:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków;

b) podnoszenie umiejętności zawodowych;

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania lub innej powierzonej dokumentacji szkoły;

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;

3) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć w zakresie zadań statutowych i wychowawczych szkoły tj.:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych;

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

d) prowadzenie lekcji otwartych, koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu i inspirowaniu innych działań w ramach zadań statutowych szkoły.

2. Warunkiem uzyskania dodatku motywacyjnego przez nauczyciela jest spełnienie zadań co najmniej w 60 % wynikających z przynajmniej 2 spośród 3 punktów kryteriów.

§ 7. 1. Fundusz na dodatki motywacyjne nauczycieli stanowi 2,7 % środków przyznanych szkole na wynagrodzenia zasadnicze, z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli pełniących funkcję dyrektora szkoły i wicedyrektora szkoły.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 10 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora można przyznać dodatek motywacyjny jednakże nie więcej niż do 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego, natomiast nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły można przyznać ten dodatek nie więcej niż do 20 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 6 ustala dyrektor, a w stosunku do wicedyrektora i dyrektora szkoły - Wójt.

5. Dodatki motywacyjne przyznawane są w ramach posiadanych środków.

Dział IV.
DODATEK FUNKCYJNY

§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości od 20 % do 50 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki przyznaje się dodatek w wysokości od 10 % do 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki dyrektora w zastępstwie, w wysokości od 10 % do 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje - ustala Wójt.

5. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym, że nauczycielowi któremu powierzono:

a) wychowawstwo klasy - w wysokości 4 %

b) opiekuna stażu - w wysokości 3 %

c) zajęcia metodyczne - w wysokości 3 %

d) doradztwo zawodowe - w wysokości 3 %

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 KN.

6. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 2 uwzględniając zakres i złożoność oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor.

§ 9. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 oraz ust. 5 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.

Dział V.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 10. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od:

a) stopnia trudności lub uciążliwości prac lub zajęć;

b) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

§ 11. 1. Nauczycielom szkół podstawowych prowadzących zajęcia w klasach łączonych przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę.

2. Nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 15 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę dydaktyczną.

3. Dodatek za warunki pracy nauczycielowi przyznaje dyrektor, a dyrektorowi lub wicedyrektorowi - Wójt.

§ 12. 1. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono wykonywanie obowiązków pracowniczych, z którymi dodatek jest związany, a jeżeli powierzenie obowiązków pracowniczych nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca - dodatek przysługuje od tego dnia.

2. W razie zbiegu prawa do kilku dodatków za warunki pracy nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.

Dział VI.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 13. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem ustalonej stawki dodatku za warunki pracy.

2. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

Dział VII.
NAUCZYCIELSKI DODATEK MIESZKANIOWY

§ 14. 1. Nauczycielowi mającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole, położonej na terenie wiejskim, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

a) przy jednej osobie w rodzinie - 45

b) przy dwóch osobach w rodzinie - 68

c) przy trzech osobach w rodzinie - 90

d) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 110

3. Prawo do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nie jest uzależnione od tytułu prawnego do zajmowanego przez nauczyciela lokalu mieszkalnego.

4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, który także jest nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach na terenie gminy przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

6. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący dodatek obowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły - Wójta. Nienależnie pobrany przez nauczyciela dodatek podlega zwrotowi.

§ 15. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie, natomiast w przypadku zakończenia pracy w trakcie miesiąca - proporcjonalnie do przepracowanych dni w tym miesiącu.

2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresie:

1) nieświadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia zdrowotnego

3) korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach

3. Dodatek nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi lub wicedyrektorowi - Wójt.


Uzasadnienie

W związku z tym, że regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów utraci z dniem 31 grudnia 2013 r. obowiązującą moc, Rada Gminy Augustów winna podjąć uchwałę zgodnie z art. 30 ust 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów

W trakcie przeprowadzonych w dniu 02.12.2013 r. ostatecznych uzgodnień ze związkami zawodowymi, doszło do ustaleń, w wyniku których treść regulaminu przyjęła formę jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe