Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/193/2013 Rady Gminy Augustów

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r., Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158. poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 908, poz. 1544, z 2013r. poz. 675) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645) Rada Gminy Augustów uchwala, co następuje:

§ 1. Wysokość środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej Rada Gminy określa corocznie w uchwale budżetowej.

§ 2. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposoby ich przyznawania.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Augustów,

2) szkole - należy przez to rozumieć inne formy wychowania przedszkolnego, oddział przedszkolny szkołę albo zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Augustów,

§ 4. 1. Do korzystania ze środków na pomoc zdrowotną uprawnieni są:

1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

2) nauczyciele szkół prowadzonych przez Gminę Augustów, którzy przeszli na emeryturę lub rentę lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

§ 5. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku budżetowym w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

2. Wysokość jednorazowego świadczenia pieniężnego nie może być niższa niż 100 zł i wyższa niż 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim.

3. Świadczenia pieniężne udzielane ze środków na pomoc zdrowotną nie mają charakteru roszczeniowego.

§ 6. 1. Świadczenie pieniężne przyznawane jest w szczególności w związku z:

1) przewlekłą choroba nauczyciela.

2) długotrwały leczeniem szpitalnym, z koniecznością dalszego leczenia w domu,

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,

4) zaistnieniem innych szczególnych okoliczności uzasadniających jej przyznanie.

2. Wysokość przyznanego świadczenia pieniężnego uzależniona jest od:

1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych, wpływających na sytuację materialną nauczyciela (stosowanie specjalnej diety, zapewnienia dodatkowej opieki choremu, itp.),

2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia (wydatki na lekarstwa, za pobyt w szpitalu, sanatorium, ośrodku rehabilitacyjnym, wydatki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków opatrunkowych, koszty przejazdu do innej miejscowości ze względu na brak specjalistów w miejscu zamieszkania, itp.),

3) wysokości środków finansowych zaplanowanych na pomoc zdrowotną.

3. Warunkiem przyznania świadczenia pieniężnego jest złożenie przez nauczyciela podania do Wójta Gminy Augustów.

4. Do podania należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury, rachunki ,bilety).

5. Podanie o przyznanie nauczycielowi świadczenia pieniężnego może złożyć przełożony nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, rada pedagogiczna, lub opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny do osobistego podejmowania czynności w tym zakresie.

6. Podania niekompletne nie będą rozpatrywane.

§ 7. 1. Decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego podejmuje Wójt Gminy.

2. Wypłaty zasiłku dokonuje Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów.

§ 8. 1. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania środkami na pomoc zdrowotną Wójt Gminy powołuje Komisję do weryfikowania i opiniowania podań o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowych na pomoc zdrowotną, zwaną dalej Komisją.

2. W skład Komisji wchodzą:

a) wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy - jako przewodniczący Komisji,

b) 3 nauczycieli - przedstawicieli szkół prowadzonych przez Gminę Augustów,

c) nauczyciel - przedstawiciel emerytów.

3. Do zadań Komisji należy weryfikowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Posiedzenia Komisji winny odbywać się w miarę potrzeb, przynajmniej dwa razy w roku.

4. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji, które pozyskali w związku z uczestnictwem w pracach Komisji.

5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje Wójtowi Gminy.

6. W terminie 7 dni od dnia posiedzenia Komisji, Wójt Gminy przekazuje Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów listę osób, którym przyznano świadczenia pieniężne oraz informuje na piśmie zainteresowane osoby o wysokości przyznanego świadczenia, bądź o odmowie jego przyznania - wraz z uzasadnieniem.

§ 9. Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną niewykorzystane do15 grudnia mogą być przeznaczone na sfinansowanie innych zadań oświatowych szkół prowadzonych przez Gminę Augustów.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski


Uzasadnienie

Rada Gminy Augustów winna podjąć uchwałę zgodnie z art. 72 ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 z późniejszymi zmianami) w sprawie w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe