Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/260/13 Rady Gminy Narew

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i 509) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, zapewnienia opieki higienicznej zleconej przez lekarza, pielęgnacji oraz w miarę możliwości zapewnienia kontaktów z otoczeniem, przyznaje się pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2. Podstawą świadczenia usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna określająca:

1) czynności do wykonywania w ramach usług opiekuńczych,

2) czas do wykonywania usług, z określeniem liczby godzin w ciągu dnia oraz dni w tygodniu (określenie wysokości kwoty za jedną godzinę usługi)

3) wysokość oraz termin wnoszenia odpłatności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, ponoszonych przez osobę objętą usługami.

§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznawane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 4. 1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 1,5% kwoty najniższej emerytury, a koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 2% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej w komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim, obowiązującej w dniu wydania decyzji w sprawie.

2. Opłatę za usługi stanowi iloczyn ceny, o której mowa w ust. 1 i wskaźnika odpłatności określonego w § 5.

§ 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi są odpłatne na zasadach i w wysokości określonych w poniższej tabeli:

Lp.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona procentowo od kosztu usług opiekuńczych

Osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca

Osoba w rodzinie

1.

do 150%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

2.

powyżej 150% do 200%

10%

25%

3.

powyżej 201% do 250%

15%

35%

4.

powyżej 251% do 300%

25%

50%

5.

powyżej 300%

50%

100%

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, w związku z:

1) korzystaniem, co najmniej z dwóch rodzajów usług - po przedstawieniu dowodu zapłaty za jedną usługę,

2) koniecznością ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej - również po przedstawieniu dowodu wpłaty,

3) udokumentowaniem zdarzenia losowego,

4) ponoszeniem udokumentowanych wydatków na leki i leczenie stanowiących ponad 30% posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu rodziny.

§ 7. Opłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca po wykonaniu usługi gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Narew wskazany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXIII/242/13 Rady Gminy Narew z dnia 6 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 3399).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Urbanowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe