Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/262/13 Rady Gminy Narew

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 7 ust. 3, 20b i 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XII/68/08 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 32, poz. 336), z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych do momentu ich wygaśnięcia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Urbanowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe