Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowe Piekuty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela:

1. Pedagodzy, psycholodzy i logopedzi, doradcy zawodowi - 21 godzin.

2. Pedagodzy specjalni wspomagający proces edukacji w oddziałach integracyjnych we wszystkich typach szkół - 18 godzin.

3. Pedagodzy specjalni wspomagający proces edukacji w oddziałach integracyjnych w przedszkolach - 25 godzin.

4. Nauczyciele szkół wszystkich typów prowadzący zajęcia specjalistyczne o charakterze socjoterapeutycznym oraz terapeutycznym - 20 godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Piekuty.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe