Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 238/XXXIX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 231/XXXVIII/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4364) w § 1 pkt 2) lit a) otrzymuje brzmienie:

samochodu osobowego i samochodów dostawczych o ładowności do 1,5 tony - 10 zł,".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe