Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/169/13 Rady Miasta Sejny

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, tj.

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 60.500 zł,

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 40.000 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2, tj.:

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 253.699 zł,

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 233.199 zł

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 16.930.412 zł, w tym:

- dochody bieżące - 16.535.880 zł

- - dochody majątkowe - 394.532 zł.

2) plan wydatków ogółem 15.735.158 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 15.731.126 zł

- wydatki majątkowe - 4.032 zł.

3) nadwyżka budżetu w wysokości 1.195.254 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny w kwocie 9.200 zł.

§ 5. Traci moc § 9 ust. 5 Uchwały Nr XXIII/124/12 Rady Miasta Sejny z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2013.

§ 6. Przyjmuje się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Traci moc załącznik nr 6 Uchwały Nr XXIII/124/12 Rady Miasta Sejny z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na rok 2013.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Mocarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/169/13
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 listopada 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 148 833,00

60 500,00

1 209 333,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

536 997,00

60 500,00

597 497,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

37 127,00

60 500,00

97 627,00

Własne

37 127,00

60 500,00

97 627,00

801

Oświata i wychowanie

631 547,00

- 40 000,00

591 547,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

300 000,00

- 40 000,00

260 000,00

0830

Wpływy z usług

300 000,00

- 40 000,00

260 000,00

Własne

300 000,00

- 40 000,00

260 000,00

Razem:

16 909 912,00

20 500,00

16 930 412,00

w tym:

1) dochody bieżące, w tym:
- środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)

16.535.880 zł
212.087 zł

2) dochody majątkowe, w tym:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (zakupy inwestycyjne)
- dochody ze sprzedaży majątku
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

394.532 zł
4.032 zł
97.627 zł
292.873 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/169/13
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 listopada 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

611 656,00

50 000,00

661 656,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

486 611,00

50 000,00

536 611,00

4260

Zakup energii

250 000,00

30 000,00

280 000,00

Własne

250 000,00

30 000,00

280 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

181 611,00

20 000,00

201 611,00

Własne

181 611,00

20 000,00

201 611,00

750

Administracja publiczna

1 698 321,00

10 000,00

1 708 321,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 447 893,00

10 000,00

1 457 893,00

4260

Zakup energii

65 000,00

5 000,00

70 000,00

Własne

65 000,00

5 000,00

70 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

91 000,00

5 000,00

96 000,00

Własne

91 000,00

5 000,00

96 000,00

757

Obsługa długu publicznego

769 859,00

50 000,00

819 859,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

769 859,00

50 000,00

819 859,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

769 859,00

50 000,00

819 859,00

Własne

769 859,00

50 000,00

819 859,00

801

Oświata i wychowanie

7 124 864,00

- 229 199,00

6 895 665,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

597 560,00

- 40 000,00

557 560,00

4220

Zakup środków żywności

300 000,00

- 40 000,00

260 000,00

Własne

300 000,00

- 40 000,00

260 000,00

80195

Pozostała działalność

237 620,00

- 189 199,00

48 421,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70 000,00

- 70 000,00

0,00

Własne

70 000,00

- 70 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

119 199,00

- 119 199,00

0,00

Własne

119 199,00

- 119 199,00

0,00

852

Pomoc społeczna

2 506 326,00

24 699,00

2 531 025,00

85204

Rodziny zastępcze

3 000,00

6 200,00

9 200,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

3 000,00

6 200,00

9 200,00

Własne

3 000,00

6 200,00

9 200,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

247 000,00

18 499,00

265 499,00

3110

Świadczenia społeczne

247 000,00

18 499,00

265 499,00

Własne

247 000,00

18 499,00

265 499,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

322 725,00

- 4 000,00

318 725,00

85401

Świetlice szkolne

163 636,00

- 4 000,00

159 636,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

108 150,00

- 4 000,00

104 150,00

Własne

108 150,00

- 4 000,00

104 150,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 551 617,00

119 000,00

1 670 617,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

135 075,00

20 000,00

155 075,00

4300

Zakup usług pozostałych

135 075,00

20 000,00

155 075,00

Własne

135 075,00

20 000,00

155 075,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

179 500,00

33 500,00

213 000,00

4260

Zakup energii

147 000,00

30 000,00

177 000,00

Własne

147 000,00

30 000,00

177 000,00

4270

Zakup usług remontowych

32 500,00

3 500,00

36 000,00

Własne

32 500,00

3 500,00

36 000,00

90095

Pozostała działalność

712 810,00

65 500,00

778 310,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

442 200,00

50 000,00

492 200,00

Własne

442 200,00

50 000,00

492 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

116 000,00

10 000,00

126 000,00

Własne

116 000,00

10 000,00

126 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

8 000,00

500,00

8 500,00

Własne

8 000,00

500,00

8 500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

35 000,00

5 000,00

40 000,00

Własne

35 000,00

5 000,00

40 000,00

Razem:

15 714 658,00

20 500,00

15 735 158,00

w tym:

Wydatki bieżące, z tego:

15.731.126 zł

1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

10.979.278 zł
7.645.711 zł
3.333.567 zł

2) dotacje na zadania bieżące

1.427.438 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.279.311 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

225.240 zł

5) obsługa długu

819.859 zł

Wydatki majątkowe, z tego:

4.032 zł

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

4.032 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/169/13
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 listopada 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2013 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania
lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmio-towa

1

Ośrodek Kultury w Sejnach
(Roz. 92109)

x

320.000

x

1

Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach
(Roz. 80101)

x

516.617

x

2

Biblioteka Publiczna w Sejnach
(Roz. 92116)

x

180.000

x

2

Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80110)

x

288.537

x

3

Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach (Roz. 80104)

x

70.484

x

4

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym o obrębie Miasta Sejny oraz organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
(Roz. 85295)

3.000

x

x

5

Pomoc dla najuboższych mieszkańców Miasta Sejny poprzez wydawanie im posiłków regeneracyjnych, żywności i lekarstw
(Roz. 85295)

4.800

x

x

6

Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży miasta Sejny poprzez organizację zajęć pozaszkolnych
(Roz. 80195)

2.000

x

x

7

Ochrona i propagowanie historii i tradycji kulturowych Sejn i Sejneńszczyzny
(Roz. 92195)

10.000

x

x

8

Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców miasta oraz prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą (Roz. 92605)

20.000

x

x

9

Pielęgnowanie polskich tradycji narodowych w Sejnach poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych i wychowania młodzieży (Roz. 92195)

10.000

x

x

10

Podnoszenie umiejętności i wiedzy młodzieży z terenu Miasta Sejny z zakresu bezpieczeństwa i obrony narodowej pn. "Hart Ducha"
(Roz. 75495)

2.000

x

x

RAZEM

x

500.000

x

RAZEM

51.800

875.638

x


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/169/13
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 listopada 2013 r.

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów:

a) Dział 700 - zwiększenie o 60.500 zł w związku z wykonaniem powyżej dotychczas planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

b) Dział 801 - zmniejszenie o 40.000 zł z opłat za żywienie dzieci w stołówce szkolnej i przedszkolnej (przeszacowanie dochodów).

Plan wydatków:

a) Dział 700 - zwiększenie o 50.000 zł na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego.

b) Dział 750 - zwiększenie o 10.000 zł na zakup usług i energii.

c) Dział 757 - zwiększenie o 50.000 zł na odsetki od kredytów i pożyczek.

d) Dział 801 - zmniejszenie o 229.199 zł z zakupu środków żywności, wyposażenia i usług.

e) Dział 852 - zwiększenie o 24.699 na dodatki mieszkaniowe oraz na koszty świadczenia za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

f) Dział 854 - zmniejszenie o 4.000 wydatków świetlicy szkolnej.

g) Dział 900 - zwiększenie o 119.000 zł m.in. na oczyszczanie i oświetlenie miasta, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe ("efektywność").

Załącznik nr 3- dostosowano do wcześniej wprowadzonych zmian kwot dotacji dla szkół niepublicznych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe