Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/192/13 Rady Gminy Raczki

z dnia 19 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę dotyczącą wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 , poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XXIX/182/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych, wprowadza się następujące zmiany :

1. W § 1 pkt. 3 lit c otrzymuje brzmienie:

"c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1910,00 zł".

2. W załączniku nr 2 do uchwały, w zakresie stawki dla pojazdów o liczbie osi dwie, dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 31 ton, o innym systemie zawieszenia osi jezdnych - liczbę "2442" zastępuje się liczbą "2415".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Sewastynowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe