Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/418/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie likwidacji aglomeracji Lipsk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.[1])), w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.[2])) oraz art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) uchwala się, co następuje:

§ 1. Likwiduje się aglomerację Lipsk o równoważnej liczbie mieszkańców 2437, której obszar obejmuje miasto Lipsk, wyznaczoną rozporządzeniem nr 1/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipsk (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 53, poz. 428).

§ 2. Traci moc Rozporządzenie Nr 1/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipsk.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Sejmiku


Jan Syczewski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 (zm. przen. z 2010 r. Nr 44 poz. 253), poz. 1513, z 2013 r. poz. 21, poz. 165.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe