Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/420/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 oraz pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.[1])) w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885[2])) i art. 22 c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1205), Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady przyznawania środków gromadzonych w budżecie województwa podlaskiego na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

§ 2. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

1) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

2) wójcie gminy - należy przez to rozumieć również burmistrza miasta i gminy oraz prezydenta miasta;

3) samorządzie - należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Podlaskiego;

4) zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podlaskiego;

5) członku Zarządu - należy przez to rozumieć Członka Zarządu nadzorującego właściwy merytorycznie Departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku;

6) departamencie - należy przez to rozumieć Departament właściwy w zakresie ochrony gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku;

7) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Departamentu właściwego w zakresie ochrony gruntów rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku;

8) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku;

9) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1205);

10) Prawie zamówień publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907);

11) środkach finansowych - należy przez to rozumieć dochody budżetu Samorządu związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, pobierane na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

12) koszcie realizacji zadania - należy przez to rozumieć udokumentowany koszt zrealizowanych robót, potwierdzony rachunkami i fakturami VAT wraz z potwierdzeniem zapłaty, przedłożonymi do rozliczenia zadania;

13) udziale własnym - należy przez to rozumieć środki własne, którymi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie;

14) drodze - należy przez to rozumieć drogi, które faktycznie spełniają funkcje dojazdowe do gruntów rolnych;

15) budowie drogi - należy przez to rozumieć wykonanie nowego połączenia drogowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

16) modernizacji drogi - należy przez to rozumieć wykonanie robót, w wyniku których następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi dojazdowej do gruntów rolnych;

17) zbiorniku małej retencji - należy przez to rozumieć urządzenie wodne, którego funkcja polega na gromadzeniu wód w okresach ich nadmiaru i przechowywania na czas ich niedoboru.

§ 3. 1. Samorząd w ramach realizacji zadania własnego dysponuje środkami finansowymi, o których mowa w art. 22b ust. 1 ustawy i przeznacza je na zadania określone art. 22c ust. 1 ustawy.

2. Obsługę spraw związanych z dysponowaniem środkami finansowymi prowadzi Urząd przy pomocy Departamentu.

3. Warunkiem przyznania środków finansowych jest:

1) w przypadku wniosków na cele określone w art. 22c ust. 1 pkt 1-4 ustawy, suma powierzchni działek użytkowanych rolniczo nie może być mniejsza niż 1 ha, a łączna powierzchnia gruntów przeznaczonych do rekultywacji nie może być mniejsza niż 0,5 ha a większa niż 10 ha; maksymalna kwota dotacji nie może przekraczać 10.000 zł,

2) w przypadku wniosków na cele określone w art. 22c ust. 1 pkt 5 ustawy, budowa i renowacja zbiornika o powierzchni co najmniej 0,2 ha i nie większej niż 1 ha, służącego poprawie jakości kompleksu gruntów rolnych o powierzchni co najmniej 5 ha; maksymalna kwota dotacji nie może przekraczać 15.000 zł,

3) w przypadku wniosków na cele określone w art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy, budowa i modernizacja drogi na działce o szerokości umożliwiającej wykonanie drogi o parametrach zgodnych z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm.)- do wysokości 50% udokumentowanych przez wnioskodawcę kosztów realizowanego zadania.

4. Wnioski o przyznanie środków finansowych z budżetu województwa na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych rozpatrywane będą w pierwszej kolejności na obszarze tych gmin, w których powstają dochody z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz istnieją warunki uzyskania wzrostu produkcji rolniczej.

5. Przy przydzielaniu środków uzyskanych z dochodów, o których mowa w art. 22b ust. 1 ustawy, właścicielom gruntów, na ich wniosek, należy uwzględniać udział własny tych właścicieli w kosztach robót oraz efektywność projektowanych przedsięwzięć.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie lub wypłatę środków finansowych sporządza wnioskodawca w zależności od realizowanego zadania.

2. Wzory wniosków i wykaz niezbędnych dokumentów określone są w załącznikach Nr 1- 9 do niniejszych zasad. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl

3. Wnioski przyjmowane są w Departamencie w terminie od 1 stycznia do końca lutego roku, w którym środki będą wykorzystywane. Wnioskodawcy mogą również złożyć wnioski za pośrednictwem poczty - decyduje wówczas data stempla pocztowego.

4. w przypadku wniosków o przyznanie środków finansowych na cele określone w art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski gmin, które nie otrzymały dotacji w roku ubiegłym.

5. Dyrektor Departamentu w formie pisemnej informuje Wnioskodawcę o odmowie przyjęcia wniosku do realizacji, a także o przypadku pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku nie spełniającego wymogów formalnych.

6. W danym roku kalendarzowym Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie środków finansowych na zrealizowanie jednego zadania określonego w art.22 c ust. 1 ustawy.

7. Wniosek o udzielenie dotacji na zadania określone w art. 22 c ust. 1 pkt 1-5 dotyczący tej samej nieruchomości może zostać złożony przez Wnioskodawcę po upływie 5 lat od dnia wypłaty dotacji celowej.

8. Wnioski złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 3 nie będą rozpatrywane.

9. W razie stwierdzenia, że złożone wnioski zawierają braki, wnioskodawca wzywany jest
do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku.

10. Wszelkie kopie dokumentów, składane przy wniosku oraz przy rozliczaniu zadań, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.

11. Dofinansowanie do budowy i renowacji zbiorników małej retencji może nastąpić tylko wtedy, gdy decyzja dotycząca pozwolenia wodnoprawnego jest wydana na tego rodzaju zbiornik.

12. Po złożonym wniosku na odkamienianie i odkrzaczanie odbywa się lustracja w terenie (stwierdzająca zasadność złożenia wniosku), a następnie dostarczana jest uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca realizowanego przedsięwzięcia (określająca lokalizację i zakres realizacji projektowanych prac) oraz koszt przedsięwzięcia i określony udział własny Wnioskodawcy.

13. Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku odkrzaczania i odkamieniania:

a) kopię mapy ewidencyjnej z oznaczoną dokładną lokalizacją inwestycji,

b) wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie,

c) po lustracji - dostarczenie uproszczonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej realizowanego przedsięwzięcia zawierającej wyrys z mapy ewidencji gruntów, na której należy określić lokalizację i zakres realizacji projektowanych prac oraz koszt przedsięwzięcia i określony udział własny Wnioskodawcy.

2) w przypadku budowy i renowacji zbiorników wodnych, służących małej retencji:

a) kopię mapy ewidencyjnej z oznaczoną dokładną lokalizacją inwestycji,

b) wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie,

c) uproszczoną dokumentację projektowo - kosztorysową,

d) kopię ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na realizację planowanej inwestycji.

3) w przypadku budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

a) kopię mapy ewidencyjnej z oznaczoną dokładną lokalizacją inwestycji,

b) wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie,

c) uproszczoną dokumentację projektowo - kosztorysową.

§ 5. 1. Podział środków finansowych następuje jeden raz w roku kalendarzowym
na podstawie złożonych wniosków.

2. Departament, kierując się stanem posiadanych środków finansowych oraz przewidywanych wpływów, jak również obowiązującymi przepisami w zakresie dysponowania środkami finansowymi, sporządza listę wniosków, w której wskazuje złożone wnioski poprawne pod względem formalnym i merytorycznym wraz ze wskazaniem kwot proponowanych dotacji oraz wnioski odrzucone.

3. Listę poprawnych formalnie wniosków oraz projekt uchwały zawierający propozycję podziału środków finansowych - przedkłada się Zarządowi.

4. Zarząd podejmuje uchwałę o udzieleniu dotacji.

5. Departament zawiadamia wnioskodawcę o przyznanej kwocie dotacji i przygotowuje umowy o przekazaniu środków wnioskodawcy.

6. Wnioskodawca we własnym zakresie przeprowadza proces przygotowania realizacji zadania polegający na przygotowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnieniach formalno-prawnych a w przypadku jednostek publicznych zastosowaniu procedur ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Proces, o którym mowa w ust. 6 wnioskodawca może przeprowadzić przed zawarciem umowy.

§ 6. 1. Realizacja zadań (lub etapów) dofinansowanych i ich rozliczenie powinno nastąpić w roku, na który przyznane zostały środki finansowe.

2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Zarząd upoważnia Dyrektora do zmniejszenia dofinansowania, jeżeli:

1) przyznane dofinansowanie przekracza minimalny udział własny określony w § 3 ust. 3, pkt 3,

2) zrealizowano mniejszy niż deklarowany we wniosku zakres prac.

3. Termin realizacji zadania i złożenia dokumentacji rozliczeniowej następuje w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31 października danego roku kalendarzowego a w przypadkach uzasadnionych charakterem upraw do dnia 20 listopada danego roku kalendarzowego.

4. Dokumentację rozliczeniową należy składać w Departamencie lub za pośrednictwem poczty w terminie określonym w ust. 3.

5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumentacja rozliczeniowa została nadana w placówce pocztowej- decyduje wówczas data stempla pocztowego.

6. W przypadku złożenia dokumentacji rozliczeniowej po terminie określonym w ust. 3 środki finansowe nie zostaną wypłacone.

7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonej dokumentacji rozliczeniowej lub nieprawidłowości w jej sporządzeniu, Departament wzywa wnioskodawcę (w formie pisemnej lub ustnej - sporządzając notatkę służbową) do ich usunięcia w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania pod rygorem nie wypłacenia środków finansowych.

8. W przypadku rozliczania zadania, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie o zakończeniu prac rekultywacyjnych i możliwości odbioru ich w terenie.

9. W przypadku rozliczania zadania (inwestycji), o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

1) oświadczenie podpisane przez wnioskodawcę (jeśli dotyczy), z treści którego będzie wynikać, że w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zadania (inwestycji) znajdują się:

a) dokumentacja przetargowa zgodna z Prawem zamówień publicznych - podać nazwę posiadanych dokumentów,

b) umowy na wykonanie prac (podać czego dotyczą umowy oraz ich numery).

2) rachunki, faktury VAT wraz z potwierdzeniami zapłaty za prace wykonane w bieżącym roku.

10. W przypadku rozliczania zadania (inwestycji), o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

1) oświadczenie podpisane przez wnioskodawcę (jeśli dotyczy), z treści którego będzie wynikać, że w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zadania (inwestycji) znajdują się:

a) dokumentacja przetargowa zgodna z Prawem zamówień publicznych - podać nazwę posiadanych dokumentów,

b) umowy na wykonanie prac (podać czego dotyczą umowy oraz ich numery).

2) wewnętrzny protokół odbioru robót (wykonany w roku, w którym Wnioskodawcy przyznano środki finansowe).

3) rachunki, faktury VAT wraz z potwierdzeniami zapłaty za prace wykonane w bieżącym roku.

11. W przypadku rozliczania pozostałych zadań (inwestycji) wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

1) oświadczenie podpisane przez wnioskodawcę (jeśli dotyczy), z treści którego będzie wynikać, że w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego zadania (inwestycji) znajdują się:

a) dokumentacja przetargowa zgodna z Prawem zamówień publicznych - podać nazwę posiadanych dokumentów,

b) umowy na wykonanie prac (podać czego dotyczą umowy oraz ich numery).

2) wewnętrzny protokół odbioru robót (wykonany w roku, w którym Wnioskodawcy przyznano środki finansowe).

3) rachunki, faktury VAT wraz z potwierdzeniami zapłaty za prace wykonane w bieżącym roku.

§ 7. 1. Wnioskodawca zgłasza w formie pisemnej do Departamentu zakończenie zadania niezwłocznie po dokonaniu odbioru wewnętrznego, natomiast w przypadku zadań z zakresu odkrzaczania i odkamieniania oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji - po zakończeniu prac.

2. Odbioru zadania dokonuje się w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia zakończenia zadania. W przypadku niemożności dokonania odbioru spowodowanego siłą wyższą lub inną trwałą przeszkodą, termin odbioru ulega stosownemu przedłużeniu do czasu ustania przeszkody.

3. Z dokonanego odbioru spisuje się protokół, który wraz z dokumentacją rozliczeniową stanowią podstawę do przekazania środków finansowych na rzecz Wnioskodawcy.

4. Zarząd może odstąpić, w trakcie realizacji zadania, od przekazania środków finansowych w przypadku nie spełnienia przez wnioskodawcę wymogów określonych w niniejszych zasadach, bądź umowie o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 9. Traci moc uchwała Nr X/94/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawienia jakości gruntów rolnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 221, poz. 2610) i uchwała Nr XXIV/294/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawienia jakości gruntów rolnych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 114).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie do wniosków złożonych o udzielenie dotacji celowej z budżetu województwa podlaskiego po dniu 31 grudnia 2013 r.

Wiceprzewodniczący Sejmiku


Jan Syczewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/420/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.

.................................................................................
miejscowość data


Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego
w Białymstoku
ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok


W N I O S E K
o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

- użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie -

1. WNIOSKODAWCA :

________________________________________________________________________________

Miejscowość:_________________________ Ulica:_______________________________

Gmina:_____________________________ Powiat:______________________________

Poczta:___-____

Telefon:_____________________________

2. RODZAJ I ROZMIAR PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. PRZEDSIĘWZIĘCIE I PRZYCZYNY JEGO PODJĘCIA:

Opis przedsięwzięcia (dokładny opis planowanych robót) oraz przyczyny jego podjęcia:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:

_________________________________________________________________________

........................................................................

Podpis Wnioskodawcy


Wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku:

1. Kopia mapy ewidencyjnej z oznaczoną dokładną lokalizacją inwestycji.

2. Wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie.

3. Po lustracji - dostarczenie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej realizowanego przedsięwzięcia, zawierającej wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków, kopię mapy ewidencyjnej gruntów, na której należy określić lokalizację i zakres realizacji projektowanych prac, koszt przedsięwzięcia i określony udział własny Wnioskodawcy.
W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Mienia i Geodezji

Tel. (85) 66 54 517; www.wrotapodlasia.pl


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/420/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.

.................................................................................
miejscowość data


Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego
w Białymstoku
ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

W N I O S E K

o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych -

1. WNIOSKODAWCA :

Pełna nazwa podmiotu ubiegającego się o dotację:

________________________________________________________________________________

Miejscowość:___________________________ Ulica:_______________________________

Gmina:________________________________ Powiat:______________________________

Poczta:___-____ ________________________

Telefon:_____________________________ Fax:_________________________________

Osoba upoważniona do kontaktu:

Imię i nazwisko____________________________________________________________________

E-mail_________________________________ Telefon:_____________________________

2. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI

Nazwa planowanego przedsięwzięcia__________________________________________________

Rodzaj i rozmiar prac do wykonania:

- długość _________(m) i szerokość korony drogi__________(m)

- szerokość istniejącego pasa drogowego_________________(m)

- szerokość pasa ruchu drogowego______________________(m)

- szerokość poboczy drogi (jeśli występują)_______________(m)

- rodzaj podbudowy ______________________________________________________________

- rodzaj nawierzchni ______________________________________________________________

- roboty dodatkowe (pobocza, rowy, przepusty, zjazdy, oznakowanie itp.) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- obręb geodezyjny i nr działki ______________________________________________________

Opis przedsięwzięcia (dokładny opis planowanej konstrukcji drogi) oraz przyczyny jego podjęcia:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. WARTOŚĆ ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA:

- koszt ogólny zadania:____________________________________________________________

- nakład na 1 km:_________________________________________________________________

- udział własny:__________________________________________________________________

- Wnioskodawca posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację powyższego przedsięwzięcia.

4. DANE DO UMOWY:

Osoby reprezentujące Wnioskodawcę: ________________________________________________

________________________________________________________________________________

Nr NIP: ______________________ Nazwa Banku:______________________________________

Właściciel konta: _________________________________________________________________

Nr rachunku: ____________________________________________________________________

Osoba do kontaktu _______________________________________________________________

tel. ________________________________
Podpis Skarbnika Gminy/Powiatu Podpis WnioskodawcyWykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku:

1. Kopia mapy ewidencyjnej z oznaczoną dokładną lokalizacją inwestycji.

2. Wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie.

3. Uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa.W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Mienia i Geodezji

Tel. (85) 66 54 517; www.wrotapodlasia.pl


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/420/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.

.................................................................................
miejscowość data


Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego
w Białymstoku
ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

W N I O S E K

o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

- budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji -

1. WNIOSKODAWCA :

Pełna nazwa podmiotu ubiegającego się o dotację:

________________________________________________________________________________

Miejscowość:___________________________ Ulica:_______________________________

Gmina:________________________________ Powiat:______________________________

Poczta:___-____ ________________________

Telefon:_____________________________ Fax:_________________________________

Osoba upoważniona do kontaktu:

Imię i nazwisko____________________________________________________________________

E-mail_________________________________ Telefon:_____________________________

2. CHARAKTERYSTYKA ZADANA PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI

Nazwa planowanego przedsięwzięcia__________________________________________________

Rodzaj i rozmiar prac do wykonania:

- powierzchnia ________________

- planowane roboty _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- obręb geodezyjny i nr działki ______________________________________________________

Opis przedsięwzięcia oraz przyczyny jego podjęcia: _______________________________________

______________________________________________________________________________

3. WARTOŚĆ ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA:

- koszt ogólny zadania:____________________________________________________________

- udział własny:__________________________________________________________________

- kwota wnioskowanej dotacji:_____________________________________________________

- Wnioskodawca posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację powyższego przedsięwzięcia.

4. DANE DO UMOWY:

Osoby reprezentujące Wnioskodawcę: ________________________________________________

________________________________________________________________________________

Nr NIP:______________________Nazwa Banku:________________________________________

Właściciel konta: __________________________________________________________________

Nr rachunku: _____________________________________________________________________

Osoba do kontaktu ________________________________________________________________

tel. ________________________________
Podpis Skarbnika Gminy/Powiatu Podpis WnioskodawcyWykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku:

1. Kopia mapy ewidencyjnej z oznaczoną dokładną lokalizacją inwestycji.

2. Wypis z operatu ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie.

3. Uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

4. Kopia ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na realizację planowanej inwestycji.
W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Mienia i Geodezji

Tel. (85) 66 54 517; www.wrotapodlasia.pl


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/420/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.

.................................................................................
miejscowość data


Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego
w Białymstoku
ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

W N I O S E K

o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatów -

1. WNIOSKODAWCA :

Pełna nazwa podmiotu ubiegającego się o dotację:

_______________________________________________________________________________

Miejscowość:___________________________ Ulica:____________________________

Gmina:________________________________ Powiat:___________________________

Poczta:___-____ _______________________

Telefon:_____________________________ Fax:_____________________________

Osoba upoważniona do kontaktu:

Imię i nazwisko__________________________________________________________________

E-mail_________________________________ Telefon:_____________________________

2. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI

Nazwa planowanego przedsięwzięcia___________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Rodzaj sprzętu/oprogramowania do zakupienia:

L.p.

Nazwa sprzętu/oprogramowania

Szt.

Wartość szacunkowa

Suma

Przyczyny podjęcia przedsięwzięcia:___________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Informacje na temat posiadanego sprzętu: ______________________________________________

_________________________________________________________________________________

Przewidywany termin zakupu nowego sprzętu:__________________________________________

3. WARTOŚĆ ZADANIA PRZEWIDZIANEGO DO WYKONANIA:

- koszt zakupu nowego sprzętu:_______________________________________________________

- kwota wnioskowanej dotacji:________________________________________________________

- Wnioskodawca posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację powyższego przedsięwzięcia.

4. DANE DO UMOWY:

Osoby reprezentujące Wnioskodawcę: ________________________________________________

________________________________________________________________________________

Nr NIP:______________________ Nazwa Banku:_______________________________________

Właściciel konta: _________________________________________________________________

Nr rachunku: ____________________________________________________________________

Osoba do kontaktu ________________________________________________________________

tel. ________________________________
Podpis Skarbnika Powiatu Podpis Wnioskodawcy
Wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku:

1. Wstępna kalkulacja kosztów zadania (inwestycji) (ew. kosztorys inwestorski).

2. Szczegółowe zestawienie planowanego zakupu sprzętu
W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Mienia i Geodezji

Tel. (85) 66 54 517; www.wrotapodlasia.pl


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/420/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.

.................................................................................
miejscowość data


Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego
w Białymstoku
ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

W N I O S E K
o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

- wykonanie badań płodów rolnych uzyskiwanych w strefach ochronnych oraz niezbędnych dokumentacji
i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych-

1. WNIOSKODAWCA :

Pełna nazwa podmiotu ubiegającego się o dotację:

________________________________________________________________________________

Miejscowość:___________________________ Ulica:_______________________________

Gmina:________________________________ Powiat:______________________________

Poczta:___-____ ________________________

Telefon:_____________________________ Fax:_________________________________

Osoba upoważniona do kontaktu:

Imię i nazwisko____________________________________________________________________

E-mail_________________________________ Telefon:_____________________________

2. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI

Nazwa planowanego przedsięwzięcia___________________________________________________

________________________________________________________________________________

Przyczyny podjęcia przedsięwzięcia:___________________________________________________

________________________________________________________________________________

Rodzaj i rozmiar prac niezbędnych do wykonania ________________________________________

________________________________________________________________________________

Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia:_________________________________________

3. WARTOŚĆ ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA:

- koszt ogólny zadania:____________________________________________________________

- udział własny:__________________________________________________________________

- kwota wnioskowanej dotacji:_____________________________________________________

- Wnioskodawca posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację powyższego przedsięwzięcia.

4. DANE DO UMOWY:

Osoby reprezentujące Wnioskodawcę: _________________________________________________

________________________________________________________________________________

Nr NIP:______________________Nazwa Banku:________________________________________

Właściciel konta: _________________________________________________________________

Nr rachunku: _____________________________________________________________________

Osoba do kontaktu ________________________________________________________________

tel. ________________________________
Podpis Skarbnika Gminy/Powiatu Podpis Wnioskodawcy
Wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku:

1. Kopia mapy ewidencyjnej z oznaczoną dokładną lokalizacją inwestycji.

2. Uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Mienia i Geodezji

Tel. (85) 66 54 517; www.wrotapodlasia.pl


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/420/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.

.................................................................................
miejscowość data

......................................................................

......................................................................

(pełna nazwa Wnioskodawcy- adres, telefon)

NIP ..................................................................................................OŚWIADCZENIE
o wyłonieniu wykonawcy robót z zachowaniem przepisów
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że wykonawca robót
.............................................................................................................................

zadania rekultywacyjnego pod nazwą
.............................................................................................................................

(zgodnie z umową na udzielenie dotacji z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej)

..........................................................................................................................................................................

finansowanego w zakresie dysponowania środkami z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wyłoniony został z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907)............................................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu samorządu terytorialnego
/ podpis Wnioskodawcy)


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/420/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.

.................................................................................
miejscowość data

......................................................................

......................................................................

(pełna nazwa Wnioskodawcy- adres, telefon)

NIP ..................................................................................................
OŚWIADCZENIE
o wyłonieniu dostawcy sprzętu komputerowego i oprogramowania
z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że dostawca/y sprzętu komputerowego i oprogramowania -

..........................................................................................................................................................................

(nazwa dostawcy)

..........................................................................................................................................................................

wyłoniony został z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907)............................................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu samorządu terytorialnego
/ podpis Wnioskodawcy)


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/420/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.

.................................................................................
miejscowość data

......................................................................

......................................................................

(pełna nazwa Wnioskodawcy- adres, telefon)

NIP ..................................................................................................OŚWIADCZENIE
o wyłonieniu Inspektora nadzoru w pracach dotyczących badania skażenia gleb i płodów rolnych metalami ciężkimi oraz zakwaszenia gleb z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że Inspektor nadzoru
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

zadania rekultywacyjnego pod nazwą ………………………………………………………………….

(zgodnie z umową na udzielenie dotacji )

..........................................................................................................................................................................

finansowanego w zakresie dysponowania środkami z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wyłoniony został z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

...........................................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu samorządu terytorialnego
/ podpis Wnioskodawcy)


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/420/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 20 grudnia 2013 r.

.................................................................................
miejscowość data


Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego
w Białymstoku
ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok


ZGŁOSZENIE WYKONANIA ZADANIA Z REKULTYWACJI GRUNTÓW

Niniejszym zgłaszam wykonanie zadania rekultywacyjnego polegającego na wykonaniu

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..

o powierzchni (długości) …………………..,

wykonanego zgodnie z Umową Nr ………………………………………... z dnia ………………….

Wnoszę o wypłatę dotacji w kwocie…………………………. zł

(słownie: ……………………………………………………………..……..………………………..),

Na konto w Banku ………………………………………………………….……………………………

Nr…………………………………………………………………………………………………………...

Dotacja celowa zostanie wypłacona po dokonaniu odbioru końcowego w terenie i potwierdzona protokołem odbioru............................................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu samorządu terytorialnego
/ podpis Wnioskodawcy)


[1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645

[2]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe