Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/165/ 13 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , poz. 645, poz. 1318) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620 , Nr 225 ,poz. 1461 , Nr 226 poz.1475) Rada Gminy Nowy Dwór uchwala , co następuje :

§ 1. W uchwale VII / 36 /11 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej , zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011 Nr 180 poz. 2166) wprowadza się następującą zmianę:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2 ust. 2 Inkasentami opłaty targowej są pracownicy Referatu Komunalnego Urzędu Gminy :

a) Dziedzicki Mieczysław- Kierownik Referatu,

b) Humienny Marek - inspektor ,

c) Połubiński Jerzy - konserwator".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kalenik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe