Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/167/13 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) , w związku z art. 5d i 5f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238) Rada Gminy Nowy Dwór uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2014 roku upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowy Dwrze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach przyznawania dodatków energetycznych, o których mowa w rozdziale 2 Dostarczanie paliw i energii ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kalenik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe