Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/284/13 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 grudnia 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sejnach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 ), art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829 ) oraz art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Powiatu Sejneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/268/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z 31 października 2013 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sejnach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3916), wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Biblioteką zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor.",

b) § 13 otrzymuje brzmienie:

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Józef Miszkiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/284/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645), art. 8 ust.2 pkt 2 i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908; z 2013 r. poz. 829) oraz art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

z dniem 1 stycznia 2014 r. tworzy się
POWIATOWĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ w SEJNACH

1. Siedziba Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach mieści się w Sejnach, ul. Łąkowa 1, 16-500 Sejny.

2. Terenem działania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach jest Powiat Sejneński w Województwie Podlaskim.

3. Do zakresu działania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach należy zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańcom powiatu, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców powiatu, w tym w zakresie wiedzy o regionie, upowszechnianie wiedzy i nauki oraz rozwijanie kultury. Szczegółowe cele i zadania realizowane przez Bibliotekę określa jej statut.

4. Źródłem finansowania działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach jest dotacja powiatu sejneńskiego, darowizny, środki o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908; z 2013 r. poz. 829) oraz inne źródła określone w przepisach prawa.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe