Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV.152.2013 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchylenia uchwał dotyczących zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, 645, 1318) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r Nr 102 poz. 584, N 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się:

1) Uchwałę Nr XVI/109/04 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 184 poz. 2437),

2) Uchwałę Nr XXIX/173/06 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szudziałowo dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006 r. Nr 206 poz. 2004).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Leszek Olchowik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe