Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV.153.2013 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594, 645, 1318) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r Nr 102 poz. 584, N 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXIX/186/01 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2001 r. Nr 61 poz. 1298).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Leszek Olchowik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe