Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV.162.2013 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XVII.113.2012 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 31 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Szudziałowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171 poz. 1016, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529) oraz art. 17 pkt 1 i art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) - na wniosek Wójta Gminy Szudziałowo uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XVII.113.2012 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 31 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Szudziałowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 3513) - w celu dostosowania do stanu faktycznego granic okręgu wyborczego Nr 3 w treści określającej granice tego okręgu po słowach "Szkolna domy 7A i 7B" dodaje się przecinek i słowa " Nr 8 do końca".

§ 2. Podział Gminy na okręgi wyborcze, uwzględniający poprawkę stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

§ 5. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Szudziałowo przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.

§ 6. Na ustalenia Rady Gminy Szudziałowo w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik


Załącznik do Uchwały Nr XXV.162.2013
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Podział

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe