Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 211/XXVIII/13 Rady Gminy Zambrów

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Zambrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) ) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenach Gminy Zambrów.

§ 2. 1. Plac zabaw dla dzieci to ogólnodostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.

2. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów).

3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się należy przestrzegać następujących reguł:

1) zabrania się wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek, dachów domków,

2) zabrania się korzystania z huśtawek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu, ze zjeżdżalni należy zjeżdżać tylko pojedynczo,

3) zabrania się stawania na ruchomych częściach urządzeń, zjeżdżania i huśtania się na stojąco,

4) z urządzeń wspinaczkowych (komin, ścianka) można korzystać wyłącznie pod nadzorem opiekunów,

5) z urządzeń mogą korzystać dzieci do lat 15.

4. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających oraz przebywania osób nietrzeźwych.

5. Zabrania się:

1) niszczenia urządzeń zabawowych, sportowych, ławeczek i innych elementów wyposażenia placu,

2) zaśmiecania terenu,

3) wprowadzania zwierząt,

4) jazdy na rowerze lub motorowerze,

5) niszczenia zieleni,

6) palenia ognisk, używania materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych.

6. Po godzinie 2100obowiązuje zakaz przebywania na placu zabaw.

7. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Zambrów.

§ 3. Regulamin korzystania z placów zabaw podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zambrów i na tablicach informacyjnych usytuowanych przy wejściu na plac zabaw.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe