Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 150/XXVIII/13 Rady Gminy Rutki

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kossaki - Falki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238) oraz art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) Rada Gminy Rutki stwierdza, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki uchwalonego Uchwałą Nr 100/XXIV/05 Rady Gminy Rutki z dnia 14 lipca 2005 r. zmienionego Uchwałą Nr 39/IX/11 Rady Gminy Rutki z dnia 11 sierpnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr 76/XV/12 Rady Gminy Rutki z dnia 27 czerwca 2012 r., i uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kossaki-Falki, zwany dalej planem.

2. Uchwała dotyczy przeznaczania terenów części działek o nr ew. Nr Nr 81/2, 82, 83, określonej granicami w Uchwale Nr 82/XVI/12 Rady Gminy Rutki z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kossaki - Falki.

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia planu zawarte w treści uchwały oraz w części graficznej planu.

2. Integralną częścią uchwały są załączniki:

1) Załącznik nr 1- Rysunek planu w skali 1: 1 000, zawierający ustalenia planu miejscowego;

2) Załącznik nr 2- Rozstrzygnięcie Rady Gminy Rutki o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) Załącznik nr 3- Rozstrzygnięcie Rady Gminy Rutki o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania.

3. Ustalenia planu stanowiące treść uchwały, odnoszą się odpowiednio do ustaleń w części graficznej planu i obowiązują łącznie, w zakresie określonym uchwałą.

§ 3. Podstawowym celem sporządzanego planu jest stworzenie podstaw formalno-prawnych dla realizacji funkcji przemysłowej polegającej na uboju zwierząt z zachowaniem zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz walorów krajobrazowych oraz integracja przestrzenna i funkcjonalna obszaru z terenami sąsiednimi.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zmianami);

2) studium- należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rutki, ustanowione Uchwałą Nr 100/XXIV/05 Rady Gminy Rutki z dnia 14 lipca 2005 r. zmienione Uchwałą Nr 39/IX/11 Rady Gminy Rutki z dnia 11 sierpnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr 76/XV/12 Rady Gminy Rutki z dnia 27 czerwca 2012 r.;

3) przemyśle polegającym na uboju zwierząt- należy przez to rozumieć zakład pozostający pod stałą kontrolą sanitarną i weterynaryjną, przeznaczony do wykonywania uboju zwierząt dużych lub drobiu wraz obiektami towarzyszącymi;

4) usługach- należy przez to rozumieć prowadzenie działalności usługowej oraz handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 400 m2 ;

5) przeznaczeniu podstawowym- należy przez to rozumieć część przeznaczenia terenu lub obiektu, która dominuje w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym- należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który został dopuszczony na terenie wyznaczonym planem jako uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego w sposób określony w ustaleniach planu;

7) powierzchnia zabudowy- należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków i obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie inwestycji, liczoną po ich zewnętrznym obrysie;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy- należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą najbliższe możliwe położenie ściany budynku w stosunku do granicy działki, dopuszcza się przekroczenie tej linii przez takie elementy jak: gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, schody, podjazdy i ganki jednak nie więcej niż o 1,5 m;

9) wskaźniku intensywności zabudowy- należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku do powierzchni terenu działki;

10) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej- należy przez to rozumieć parametr wyrażony jako procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w rozumieniu prawa budowlanego w powierzchni objętej projektem zagospodarowania działki lub gruntu objętego inwestycją;

11) ogrodzeniu pełnym- należy przez to rozumieć mur pełny wykonany z elementów nieprzeźroczystych lub takie ogrodzenie, w którym powierzchnia prześwitów widocznych z kierunku prostopadłego do linii ogrodzenia wynosi mniej niż 20% na każdy metr bieżący ogrodzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to murów oporowych;

12) wielkogabarytowych urządzeniach reklamowych- należy przez to rozumieć elementy reklamowe wolnostojące lub umieszczone na obiekcie budowlanym lub ogrodzeniu:

a) płaszczyznowe - o powierzchni ekspozycji większej niż 4,0 m2,

b) trójwymiarowe - o wymiarach, z których co najmniej jeden przekracza 1,5 m,

c) o wysokości najwyższej krawędzi elementu przekraczającej 2,5 m od poziomu przyległego terenu;

13) obiektach małej architektury- należy przez to rozumieć niewielkie obiekty takie jak: ławki, latarnie, stojaki na rowery, kwietniki, śmietniki, posągi, wodotryski;

14) zieleni urządzonej- należy przez to rozumieć urządzone, skomponowane pod względem estetycznym i utrzymywane zespoły drzew, krzewów oraz zieleni niskiej wraz z niezbędną infrastruktura;

15) niewyznaczonych dojściach i dojazdach- należy przez to rozumieć niewydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu projektowane dojścia piesze i dojazdy wewnętrzne, zapewniające obsługę komunikacyjną terenów inwestycji.

16) przepisach odrębnych- należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi obowiązujące na dzień realizacji inwestycji określonej niniejszą uchwałą.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi przepisami odrębnymi.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi oznaczeniami:

1) granica obszaru objętego ustaleniami planem;

2) linie rozgraniczającetereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz warunkach zabudowy i zagospodarowania- wyznacza się przeznaczenie terenu, oznaczone symbolem literowym:P - tereny działalności przemysłowej polegającej na uboju zwierząt;

2. Oznaczenia niewymienione w ust.1 mają charakter informacyjny.

Rozdział 2.
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze planu oraz ustalenia szczegółowe. Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania

§ 6. 1. Wyznacza sięteren działalności przemysłowej polegającej na uboju zwierząt, oznaczony na rysunku planu symbolemP,o:

1) Przeznaczeniu podstawowym:zabudowa działalności przemysłowej polegającej na uboju zwierząt;

2) Przeznaczeniu dopuszczalnym:usługi;

§ 7. W zakresie zasadochrony i kształtowania ładu przestrzennegoustala się:

1. Budynki (także ogrodzenie, obiekty małej architektury, detal architektoniczny oraz zieleń) przez zastosowanie odpowiedniej skali, formy architektonicznej, materiałów użytych do wykończenia elewacji i kolorystyki powinny być harmonijnie wpisane w otaczający krajobraz w nawiązaniu do miejscowych uwarunkowań.

2. Oświetlenie budynków, zagospodarowanie terenu, formę zieleni urządzonej, urządzenia reklamowe należy realizować w oparciu o spójny projekt architektoniczny.

3. Obiekty małej architektury należy kształtować jako spójne w formie, kolorze i materiale z zabudową realizowaną w obrębie terenu inwestycji.

4. Zakazuje się:

1) budowy ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m oraz ogrodzeń pełnych;

2) lokalizacji wielkogabarytowych urządzeń reklamowych;

§ 8. W zakresie zasadochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowegoustala się:

1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny prawnie chronione na podstawie przepisów odrębnych.

2. Rozwiązania techniczne i technologiczne w obiektach budowlanych powinny uwzględniać potrzebę ochrony środowiska a prowadzona działalność nie może powodować uciążliwości dla środowiska w formie zjawisk fizycznych a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

3. Gospodarkę odpadami należy prowadzić z uwzględnieniem segregacji odpadów.

4. Zakaz składowania odpadów na terenie za wyjątkiem składowania tymczasowego do czasu wywozu.

5. Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu.

6. Dopuszcza się wycinkę trwałą zieleni wysokiej na warunkach zgodnych z przepisami odrębnymi.

§ 9. Ustalenia dotyczącezasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kulturywspółczesnej:

1. Na obszarze objęty planem nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 10. Ustalenia w zakresie wymagań wynikających z potrzebkształtowania przestrzeni publicznej:

1. Dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej w formie kompozycji zieleni wysokiej z użyciem gatunków rodzimych zgodnych z siedliskiem.

2. Dopuszcza się lokalizacją obiektów małej architektury.

3. Dopuszcza się realizację niewyznaczonych dojść i dojazdów oraz wydzielonych miejsc parkingowych.

4. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej służących obsłudze wyznaczonego terenu.

§ 11. Ustalenia w zakresiezasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. Naterenie działalności przemysłowej polegającej na uboju zwierząt, oznaczonej na rysunku planu symbolemPustala się:

1) Maksymalną wysokość zabudowy: 9 metrów do górnej krawędzi kalenicy, licząc od poziomu terenu istniejącego, z dopuszczeniem elementów wyższych, wynikających z potrzeb technologicznych;

2) Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 60 % powierzchni gruntu objętego inwestycją;

3) Powierzchnia zabudowy: nie większa niż 30 % powierzchni terenu inwestycji;

4) Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy:0,1;

5) .Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:0,3;

7) Geometria dachu:dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych do 45 °;

8) Minimalny wskaźnik miejsc parkingowych::1 miejsce parkingowe na 200 m2 powierzchni użytkowej;

3. Ustala sięnieprzekraczalną linię zabudowy, oznaczoną na rysunku planu.

§ 12. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem.

1. Nie wyznacza się terenów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

2. Dopuszcza się podział nieruchomości wynikający z wydzielenia dróg wewnętrznych oraz wydzielenia nowych działek budowlanych.

4. Minimalną szerokość frontówdziałek wyznacza się na 16 m.

5. Maksymalną szerokość frontówdziałek wyznacza się na 35 m.

6. Minimalną powierzchnięnowo wydzielonych działek budowlanych ustala się na 2 000 m2.

7. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się na ok. 90°.

§ 14. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów praz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

1. Zakaz lokalizacji obiektów mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem inwestycji drogowych oraz infrastruktury technicznej.

2. Nie ustala się obszarów objętych zakazem zabudowy.

§ 15. W zakresie zasadmodernizacji, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej.

1. Ustalenia w zakresieobsługi komunikacyjnej terenu.

1) Połączenie obszaru objętego planem z zewnętrznym układem drogowym - z drogą powiatową poprzez zjazdy z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P (uzgodnionymi z zarządcą drogi na etapie projektu budowlanego).

2) Wymagane drogi pożarowe do obiektów budowlanych powinny być określone w projektach budowlanych i uzgadniane w trybie przewidzianym przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

2. Ustalenia w zakresieobsługi terenu w infrastrukturę techniczną.

1) Ustala się utrzymanie przebiegów i lokalizacji istniejących sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej zlokalizowanych na terenie objętym planem, zapewniając możliwość ich rozbudowy, przebudowy i modernizacji.

2) Dopuszcza się prowadzenie nowych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem, że nie będą naruszać pozostałych ustaleń planu oraz przepisów odrębnych.

3) Wszelkie działania inwestycyjne w obrębie stref ochronnych należy uzgodnić z właściwym dystrybutorem sieci.

4) W przypadku kolizji istniejących sieci i urządzeń z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza się ich przebudowę według przepisów odrębnych oraz na warunkach dystrybutorów sieci.

5) Uściślenie lokalizacji obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz średnic projektowanych sieci, następować będzie w porozumieniu z dystrybutorami sieci na etapie wydawania decyzji administracyjnych.

6) Obowiązek zachowania stref ochronnych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.

3. Ustala się następującezasady zaopatrzenia w wodę:

1) Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez sieć wodociągową.

4. Ustala się następującezasady odprowadzania ścieków oraz wód deszczowych:

1) Odprowadzenie ścieków poprodukcyjnych oraz bytowych do szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, podczyszczenie ich w stopniu określonym w przepisach odrębnych, odbiór i wywóz przez wyspecjalizowane firmy na miejsce wskazane przez właściwe władze sanitarne i gminne, docelowo po zrealizowaniu gminnej kanalizacji sanitarnej odprowadzenie ścieków przez sieć kolektorów do oczyszczalni, na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

2) Obowiązek odprowadzania wód deszczowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

3) Zakaz odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej i na nawierzchnie ogólnie dostępnych ciągów komunikacyjnych oraz na sąsiednie działki oraz tereny dróg.

5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia wzakresie elektroenergetyki:

1) Zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez zarządcę sieci lub ze źródeł niekonwencjonalnych.

6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia wzakresie telekomunikacji:

1) Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacji, pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi i na warunkach określonych przez dostawcę.

7. W zakresie zaopatrzenia budynków wciepłoustala się :

1) Obowiązek stosowania systemów grzewczych i technologii zapewniających dotrzymanie określonych w przepisach odrębnych wskaźników emisji gazów i pyłów do powietrza.

8. W zakresiezasady gospodarki odpadami:

1) Nakazuje się gospodarowania odpadami polegający na gromadzeniu odpadów i wywożeniu na urządzone wysypisko położone poza obszar objętym planem.

2) Odpady poprodukcyjne należy składować w szczelnych pojemnikach na zasadach określonych w przepisach odrębnych, utylizacja odpadów przez wyspecjalizowane firmy z godnie z przepisami odrębnymi.

9. Ustala się następujące zasadyw zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1) Urządzenia wodociągowe powinny zapewniać możliwość korzystania z wody do celów przeciwpożarowych, do zewnętrznego gaszenia pożaru, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych.

2) Drogi obsługujące obszar objęty opracowaniem, w tym nie wykazane na rysunku planu powinny zapewniać warunki jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych.

§ 16. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

1) Dopuszcza się tymczasowe przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym.

2) Tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu, zgodne ze stanem istniejącym, dopuszcza się do czasu rozpoczęcia realizacji inwestycji dopuszczonej ustaleniami planu.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 17. Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu dla terenów przewidzianych pod zainwestowanie ustala się w wysokości 30 %.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Rutki.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Staniszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 150/XXVIII/13
Rady Gminy Rutki
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kossaki-Falki.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 150/XXVIII/13
Rady Gminy Rutki
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Rutki o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Rutki rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części miejscowości Kossaki - Falki, podjętego Uchwałą Nr 82/XVI/12 Rady Gminy Rutki z dnia 28 września 2012 r.

Powyższe, wymagane przepisami rozstrzygnięcie jest bezprzedmiotowe, ponieważ do projektu planu nie wniesiono żadnych uwag w okresie przewidywanym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 150/XXVIII/13
Rady Gminy Rutki
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Rutki o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Rutki rozstrzyga o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania.

Powyższe, wymagane przepisami rozstrzygnięcie jest bezprzedmiotowe, ponieważ plan nie wprowadza nowych zapisów, które obciążą budżet gminy skutkami finansowymi wynikającymi z uchwalenia planu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe