| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 153/XXVIII/13 Rady Gminy Rutki

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rutki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, 645 i 1318), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342, z 2012 r. poz.951 oraz z 2013 r. poz. 1304) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rutki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Janusz Staniszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 153/XXVIII/13
Rady Gminy Rutki
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rutki

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Tworząc warunki do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej gmina Rutki wynajmuje lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy na warunkach określonych w ustawie oraz niniejszej uchwale.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.),

2) Gminie - rozumie się przez to Gminę Rutki,

3) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Rutki,

4) gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

5) średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego - rozumie się przez to dochód określony w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ustalony jako średni dochód z gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o najem mieszkania.

6) lokalu - rozumie się przez to lokal, o którym mowa w art.2 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oaz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu.

§ 2. Za osoby spełniające kryterium dochodowe uzasadniające oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu z zasobu Gminy uważa się osoby, których średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza:

1) 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 100 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 3. Lokal socjalny może być oddany w najem na czas oznaczony osobie, której średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem nie przekracza:

1) 75 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 50% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 4. 1. Obniżki czynszu mogą być udzielane najemcom lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, z którymi zawarte zostały umowy najmu na czas nieoznaczony, i których średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o obniżenie czynszu wynosi:

1) od 40 do 60 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i od 30 do 50 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,

2) poniżej 40% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i poniżej 30% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 5. Obniżka obowiązującej stawki czynszu może być zastosowana w wysokości:

1) do10% w przypadku najemców, o których mowa w § 4 pkt 1,

2) do 20 % w przypadku najemców, o których mowa w § 4 pkt 2.

Rozdział 3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.

§ 6. Za warunki mieszkaniowe kwalifikujące do ich poprawy uważa się:

1) zamieszkiwanie na stale w lokalu, w którym na jedną uprawnioną osobę przypada mniej niż 5 m2powierzchni mieszkalnej (pokoi) w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

2) zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na pobyt ludzi.

Rozdział 4.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.

§ 7. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje:

1) osobom nieposiadającym tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

2) osobom zakwalifikowanym do zawarcia umowy najmu lokalu przeznaczonego do remontu na koszt przyszłego najemcy,

3) osobom niezbędnym dla Gminy z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy lub posiadane kwalifikacje.

2. Pierwszeństwo najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:

1) utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej lub pożaru oraz innych zdarzeń losowych,

2) nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu nakazującego opuszczenie i opróżnienie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

3) są bezdomne i spełniają kryteria dochodowe określone w § 3 uchwały.

3. Spośród osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego na czas oznaczony, dokonuje się wyboru biorąc pod uwagę powierzchnię wolnego lokalu w stosunku do liczby członków gospodarstwa domowego z zastrzeżeniem, że łączna powierzchnia pokoi nie może być mniejsza niż 5 m2powierzchni na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2w gospodarstwie jednoosobowym.

Rozdział 5.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali nienależących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

§ 8. 1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy mogą dokonywać między sobą zamiany zajmowanych lokali.

2. Dokonywanie zamiany uzależnione jest od zgody Wójta.

3. Na wniosek najemcy lokalu znajdującego się w zasobach mieszkaniowych gminy wynajmujący może wyrazić zgodę na zamianę lokalu na inny lokal mieszkalny w mieszkaniowym zasobie Gminy, o ile przemawiają za tym względy społeczne. Zamiana taka wymaga uzyskania zgody dysponentów obu zasobów.

4. Wójt może zaproponować najemcy lokalu znajdującego się w zasobie mieszkaniowym gminy zamianę na inny lokal, o ile jest to konieczne dla realizacji prawidłowej gospodarki mieniem Gminy, bądź w związku z przeznaczeniem nieruchomości do sprzedaży.

5. Zamiana nie może być dokonywana w przypadku gdy:

1) najemca lub jego małżonek posiada tytuł prawny do lokalu na terenie gminy,

2) najemca przed wyrażeniem zgody na zamianę dokonał samowolnej zamiany lokali,

3) najemca zajmuje lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas oznaczony,

4) zajmowany lokal nie odpowiada wymogom technicznym określonym odrębnymi przepisami.

Rozdział 6.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 9. 1. Najem lokalu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego złożony w Urzędzie Gminy Rutki.

Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce aktualnego zamieszkania i zameldowania,

2) stan rodziny wnioskodawcy (stopień pokrewieństwa, wiek),

3) źródło dochodów członków rodziny wnioskodawcy z ostatnich 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku,

4) określenie obecnych warunków lokalowych,

5) określenie rodzaju lokalu o jaki się ubiega,

6) okres na jaki ma być zawarta umowa najmu,

7) inne warunki,

8) oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

2. W celu sprawowania społecznej kontroli wyboru osób, z którymi wynajmujący w pierwszej kolejności powinien zawrzeć umowę najmu, w sytuacji, gdy istnieją wolne lokale przeznaczone do wynajmu, a ilość wnioskodawców przekracza liczbę lokali, Wójt może powołać Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Komisja składa się z minimum 4 osób powołanych spośród przedstawicieli Rady Gminy Rutki, pracowników Urzędu Gminy Rutki i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy:

1) uczestniczenie w oględzinach pomieszczeń zajmowanych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu,

2) opiniowanie wniosków o wynajęcie lokalu

3) rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń dotyczących wynajmowania lokali.

§ 10. Umowy najmu lokali zawiera Wójt, uwzględniając opinie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Rozdział 7.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostawały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

§ 11. 1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, zobowiązane są do opuszczenia lokalu najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty opuszczenia lokalu przez najemcę lub śmierci najemcy. W tym czasie uiszczają one odszkodowanie zgodnie z art. 18 ustawy.

2. Z osobami tymi wynajmujący może zawrzeć umowę najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego lub socjalnego, jeżeli zamieszkiwali wspólnie z najemcą przez okres pięciu lat i spełniają kryteria dochodowe do wynajęcia wolnego lokalu.

Rozdział 8.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2.

§ 12. Kierując się zasadami racjonalnej gospodarki mieszkaniowej, wolne lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, których powierzchnia użytkowa przekracza 80 m2przeznacza się do najmu na rzecz wnioskodawców, których stały dochód gwarantuje pokrycie kosztów wynajmu lokalu, na rzecz rodzin wielodzietnych lub do sprzedaży.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.

§ 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »