Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/169/2013 Rady Gminy Sokoły

z dnia 3 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 16.571.436 zł, z czego:

a) bieżące - 15.980.103 zł;

b) majątkowe - 591.333 zł;

2) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 16.234.325 zł, z czego:

a) bieżące - 15.758.271 zł;

b) majątkowe - 476.054 zł.

§ 2. Załącznik Nr 5 (zestawienie planu dotacji), do uchwały budżetowej Nr XVII/121/2012 Rady Gminy Sokoły z dnia 27 grudnia 2012 roku brzmi zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/169/2013
Rady Gminy Sokoły
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/169/2013
Rady Gminy Sokoły
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/169/2013
Rady Gminy Sokoły
z dnia 3 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Objaśnienie dokonanych zmian Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/169/2013 z dnia 03 grudnia 2013 roku

Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonane zostały zmiany dotacji celowych na realizację zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:

- Pismo Nr FB-II.3111.533.2013 w sprawie zmiany w dotacjach celowych w dziale 852 rozdział 85212.

- Pismo Nr FB-II.3111.591.2013 w sprawie zmiany w dotacjach celowych w dziale 852 rozdział 85295 § 2010.

- Pismo Nr FB-II.3111.586.2013 w sprawie zmiany w dotacjach celowych w dziale 852 rozdział 85214 § 2030.

- Pismo Nr FB-II.3111.597.2013 w sprawie zmiany w dotacjach celowych w dziale 852 rozdział 85295 § 2030.

- Pismo Nr FB-II.3111.474.2013 w sprawie zmiany w dotacjach celowych w dziale 852 rozdział 85219.

- Pismo Nr FB-II.3111.529.2013 w sprawie zmiany w dotacjach celowych w dziale 801 rozdział 80103 ora 80104.

- Pismo Nr FB-II.3111.464.2013 w sprawie zmiany w dotacjach celowych w dziale 852 rozdział 85295 § 2030.

Ponadto wprowadzone zostały wpływy dochodów własnych.

Dotacje wprowadzone są na wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Ogółem zwiększa się dochody o121.609 złi wynoszą one16.571.436 zł, w tym dochody bieżące 15.980.103 zł i majątkowe 591.333 zł.

Zwiększeniu ogólnemu o kwotę121.609 złulegają również wydatki, które po dokonanych zmianach wynoszą16.234.325 zł,w tym wydatki bieżące 15.758.271 zł i majątkowe 476.054 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe