Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/226/13 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 4 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, poz. 938 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikien Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 38 527 904,33 zł, w tym : dochodów bieżacych - 37 013 190,33 zł, dochodów majątkowych - 1 514 714 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi - 41 460 182,33 zł, w tym: wydatków bieżących 35 337 228,33 zł, wydatków majątkowych 6 122 954 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 2 932 278 zł zostanie sfinansowany emisją obligacji w kwocie 2 000 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 932 278 zł.

§ 4. W budżecie miasta na 2013 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXI/148/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany polegające na:

1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Załacznik Nr 5 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/226/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 4 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/226/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 4 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/226/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 4 grudnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Lp.

Dział

Rozdział

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

rok budżetowy 2013
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

600

60016

6060

Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Górnej, Miłkowskiego, Gilewskiego

100 000

32 000

32 000

Miasto Siemiatycze

2

600

60016

6050

Budowa chodników - os. "Podleśne" i "Nad zalewem""

50 000

50 000

50 000

Miasto Siemiatycze

3

600

60016

6060

Wykup gruntów przyjętych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji ul. Plażowej

100 000

5 000

5 000


Miasto Siemiatycze

4

600

60016

6050

Powiazanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z droga krajowa Nr 19 - Etap I

2 200 000

2 200 000

1 177 940

1 022 060

Miasto Siemiatycze

5

630

63095

6050

Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji w obszarze zalewów miejskich.

8 000 000

427 000

427 000

Miasto Siemiatycze

6

720

72095

6050

Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej na lata 2012 - 2013

2 766 116

2 800

2 800

Miasto Siemiatycze

7

720

72095

6067

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

32 400

32 400

4 900

27 500

Miasto Siemiatycze

8

720

72095

6050

Budowa Systemu Informacji Miejskiej

25 000

25 000

25 000

Miasto Siemiatycze

9

750

75023

6060

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta

30 000

30 000

30 000

Miasto Siemiatycze

10

801

80104

6050

Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 5

375 000

375 000

375 000

Przedszkole Nr 5

11

801

80104

6060

Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 3

7 000

7 000

7 000

Przedszkole Nr 3

12

900

90015

6050

Budowa przyłacza energetycznego do ogródków działkowych "Zielone Wzgórze"

7 000

7 000

7 000

Miasto Siemiatycze

13

900

90015

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Grodzieńskiej, Świętojańskiej, Małopolskiej

265 000

265 000

265 000

Miasto Siemiatycze

14

926

92601

6050

Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznej na krytą pływalnię miejską

30 000

30 000

30 000

Miasto Siemiatycze

15

600

60016

6050

Przebudowa drogi w ul. Słowiczej, Sportowej, Plażowej

294 000

294 000

294 000

Miasto Siemiatycze

16

600

60016

6050

Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa drogi objazdowej przy SOK-u

91 000

91 000

91 000

Miasto Siemiatycze

17

926

92601

6050

Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"

713 100

713 100

713 100

Miasto Siemiatycze

18

900

90015

6050

Budowa oświetlenia ulicznego od ul. Armii Krajowej do PRONARU.

61 500

61 500

61 500

Miasto Siemiatycze

19

853

85305

6050

Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na Żłobek w ramach programu "Maluch"

217 154

217 154

72 000

145 154

Żłobek

20

853

85305

6060

Zakup maszyny czyszczącej

8 000

8 000

8 000

Żłobek

21

754

75412

6050

Wykonanie dokumentacji na budowę ścianki wspinaczkowej przy MOSiR

13 800

13 800

13 800

Miasto Siemiatycze

22

754

75412

6060

Zakup pompy szlamowej na potrzeby OSP

6 200

6 200

6 200

Miasto Siemiatycze

23

750

75023

6050

GIS - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

50 000

50 000

50 000

Miasto Siemiatycze

24

750

75023

6050

Poprawa efektyeności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

18 000

18 000

18 000

Miasto Siemiatycze

25

600

60016

6050

Remont nawierzchni drogowej ul. Żeromskiego w Siemiatyczach

248 000

248 000

248 000

Miasto Siemiatycze

26

600

60016

6050

Przebudowa części ul. Świętojańskiej

202 000

202 000

202 000

Miasto Siemiatycze

27

600

60016

6050

Dokumentacja i budowa ciągu pieszo-jezdnego z ul. Żwirki i Wigury do os. Tarasy

10 000

10 000

10 000

Miasto Siemiatycze

28

700

70095

6050

Budowa budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej

200 000

15 000

15 000

Miasto Siemiatycze

29

926

92601

6050

Wykonanie projektu krytej pływalni miejskiej

400 000

400 000

400 000

Miasto Siemiatycze

30

801

80110

6050

Zakup obieraczki

5 000

5 000

5 000

Gimnazjum Publiczne nr 1

31

630

63095

6060

Zakup źródła wody pitnej przy zalewach miejskich

15 000

15 000

4 940

10 060

Miastpo Siemiatycze

32

900

90004

6060

Zakup kosiarki bijakowej

20 000

20 000

20 000

Miasto Siemiatycze

Ogółem:

16 560 270

5 875 954

2681 240

2 000 000

1 167 214

27 500

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/226/13
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 4 grudnia 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia w planie dochodów o kwotę 105 363 zł, w tym:

1) dział 800 rozdział 80104 o kwotę 105 363 z tytułu zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanej dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.529.2013.BB z dnia 15 listopada 2013 r..

2. Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 38 000 zł, w tym:

1) dział 801 rozdzaił 80101 o kwotę 38 000 zł sprostowanie błędu dotyczącego dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - dotyczy Zarządzenia Nr 355/13 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 31 października 2013 r.

3Zwiększenia w planie wydatków o kwotę 197 588 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 20 000 zwiększenie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa chodników - os. "Podleśne" i "Nad zalewem"" .

2) dział 630 rozdział 63095 o kwotę 15 000 zł wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego "Zakup źródła wody pitnej przy zalewach miejskich".

3) dział 750 rozdział 75023 o kwotę 3 000 zł zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"

4) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 6 200 zł wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego "Zakup pompy szlamowej na potrzeby OSP"

5) dział 801 rozdzaił 80104 o kwotę 48 363 zł zwiększenie wydatków na funkcjonowanie przedszkoli miejskich zgodnie z przyznana dotacją. Uwolnione zostały środki własne zaplanowane pierwotnie na ten cel.

6) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 25 200 zł zwiększenie wydatków na funkcjonowanie gimnazjum ( w tym: 20 200 zł na wydatki bieżące i 5 000 zł na wydatki inwestycyjne "Zakup obieraczki" w ramach przesunięć Dyrektorów szkół pomiędzy rozdziałami - bez udziału środków Miasta ) - zgodnie z pismem Dyrektora Gimnazjum Nr 1.

7) dział 852 rozdział 85202 o kwotę 21 000 zł zwiększenie wydatków na finansowanie Domów Pomocy Społecznej - zadanie MOPS.

8) dział 852 rozdział 85214 o kwotę 2 825 zł zwiększenie wydatków na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze - zadanie MOPS.

9) dział 852 rozdział 85215 o kwotę 5 000 zł zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zadanie MOPS.

10) dział 900 rozdział 90004 o kwotę 20 000 zł wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego "Zakup kosiarki bijakowej"

11) dział 921 rozdział 92109 o kwotę 31 000 zł zwiększenie dotacji podmiotowej dla SOK.

4. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 130 225 zł, w tym:

1) dział 600 rozdział 60016 o kwotę 58 000 zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Wykup gruntów pod budowę drogi przy ul. Górnej, Miłkowskiego, Gilewskiego" na rzecz zadań: "Budowa chodników - os. "Podleśne" i "Nad zalewem"; "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"; "Zakup źródła wody pitnej przy zalewach miejskch" oraz "Zakup kosiarki bijakowej".

2) dział 754 rozdział 75412 o kwotę 6 200 zł zmniejszenie wydatków na zadanie "Wykonanie dokumentacji na budowę ścianki wspinaczkowej przy MOSiR" na rzecz nowego zadania "Zakup pompy szlamowej na potrzeby OSP".

3) dział 801 rozdział 80101 o kwotę 38 000 zł - sprostowanie błędu.

4) dział 801 rozdział 80110 o kwotę 5 000 zł - zmniejszenie wydatków bieżących gimnazjum na rzecz zakupu inwestycyjnego - zgodnie z pismem Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 1.

5) dział 853 rozdział 85395 o kwotę 2 825 zł - zmniejszenie wkładu własnego na realizację programu "Lepsze jutro - od bierności do aktywności " - zadanie MOPS.

6) dział 854 rozdział 85401 o kwotę 20 200 zł zmniejszenie wydatków bieżących na funkcjonowanie świetlic szkolnych na rzecz wydatków bieżących gimnazjum - zgodnie z pismem Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 1.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/226/13

Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 4 grudnia 2013 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Podmiot dotowany

Dotacja celowa

Dotacja
podmiotowa

1

921

92109

2480

Siemiatycki Ośrodek Kultury

-


1 003 000

2

921

92109

6220

Siemiatycki Ośrodek Kultury

247 000

2

921

92116

2480

Biblioteka Miejska

-


592 000

Ogółem:

247 000


1 595 000

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe