Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Zambrowskiego Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU ZAMBROWSKIEGO ZA 2013 ROK

Tekst pierwotny

Zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U.z 2013 r. poz. 595 i 645) Starosta Zambrowski składa sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana została Zarządzeniem Nr 12.2011 Starosty Zambrowskiego z dnia 14 kwietnia 2011 roku. ( zm. Zarządzenie Nr OR.120.9.2012 z dnia 27 września 2012 roku).

Komisja funkcjonowała w składzie :

1. Przewodniczący komisji:

Stanisław Krajewski - Starosta Zambrowski

2. Członkowie:

Henryk Jaworowski - radny Powiatu Zambrowskiego

Stefan Krajewski - radny Powiatu Zambrowskiego

Dariusz Wiaksa - Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie

Grzegorz Ziętarski - Naczelnik Sekcji Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie

Kazimierz Dąbrowski - Burmistrz Miasta Zambrów

Barbara Grabowska - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zambrowie

Sławomir Tarnowski - Kierownik Ośrodka Wsparcia Rodziny w Zambrowie.

W 2013 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła dwa posiedzenia.

Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2013 roku Komisja analizowała sprawozdania przedstawione przez:

1. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie z sytuacji pożarowej i realizacji zadań na terenie Powiatu Zambrowskiego w 2012 roku,

2. Komendę Powiatową Policji w Zambrowie o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w 2012 roku,

3. Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Zambrowskiego w 2012 roku.

AD. 1 Z przedłożonych informacji wynika, że w roku 2012 na terenie Powiatu Zambrowskiego odnotowano ogółem 606 zdarzeń, w tym 182 to pożary, 416 miejscowe zagrożenia oraz 8 alarmów fałszywych. W wyniku zaistniałych zdarzeń zginęło 15 osób, w tym 2 dzieci, obrażenia odniosło 139, w tym 4 dzieci. W 2012 roku przeprowadzono 48 czynności kontrolno-rozpoznawczych mających na celu ograniczenie ilości pożarów ich skutków głównie w obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach produkcyjno - magazynowych.

AD. 2 Z informacji o stanie porządku i bezpieczeństwie na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie za 2012 rok wynika, że praca Policji ukierunkowana była głównie na:

- przeciwdziałanie oraz zahamowanie przestępczości kryminalnej,

- ujawnianie i zwalczanie wykroczeń w miejscach publicznych,

- poprawę poziomu obsługi mieszkańców i kreowania pozytywnego wizerunku Policji,

- realizację założonych działań programu "Bezpieczny Zambrów" oraz ponadnormatywnych płatnych służb patrolowych,

- ochronę społeczności przed zagrożeniami związanymi z produkcją, dystrybucją i używaniem substancji uzależniających,

- zwalczanie przejawów przestępczości gospodarczej,

- poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zaplanowane cele zostały w znacznej części zrealizowane. Działania Policji pozytywnie wpłynęły na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Powiatu Zambrowskiego.

AD. 3 W roku 2012 głównym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zambrowie było sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu na terenie powiatu poprzez:

- prowadzenie działalności kontrolnej i edukacyjnej wobec kontrolowanych przedsiębiorstw,

- nadzorowanie jakości wody w wodociągach,

- zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska.

Realizowane cele pozytywnie wpłynęły na stan sanitarno - epidemiologiczny Powiatu Zambrowskiego.

Na drugim posiedzeniu, które odbyło się w dniu 23 października 2013 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zajmowała się:

- analizą sytuacji pożarowej i realizacją zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Zambrowskiego za I półrocze 2013 roku,

- realizacją "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego" w I półroczu 2013 roku,

- stanem bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Zambrowskiego za I półrocze 2013 roku.

Komisja zapoznała się z materiałami z których wynika, że w pierwszym półroczu 2013roku na terenie Powiatu Zambrowskiego odnotowano 350 zdarzeń, w tym 58 to pożary, pozostałe 228 miejscowe zagrożenia, 4 alarmy fałszywe. Wzrost zdarzeń wystąpił z powodu niekorzystnych zjawisk pogodowych na terenie powiatu. W analizowanym okresie zginęło 3 osoby, 41 odniosło obrażenia, w tym 2 dzieci. Dążąc do ograniczenia ilości pożarów i ich skutków przeprowadzono 45 czynności kontrolno-rozpoznawczych głównie w obiektach użyteczności publicznej oraz halach produkcyjno-magazynowych.

Wytyczone cele "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego" zrealizowano zgodnie z założeniami. W pierwszym półroczu br. zaplanowane cele zostały zrealizowane na bardzo dobrym poziomie w efekcie doprowadzono do utrzymania dobrego stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Zambrowskiego. Nie odnotowano działalności zorganizowanych grup przestępczych dokonujących wymuszeń rozbójczych czy zabójstw. W ramach działań realizowane były programy prewencyjno-edukcyjne wśród dzieci i młodzieży jak również zadania z zakresu rządowych programów profilaktycznych.

Komisja po dokonaniu analizy stanu sanitarno - epidemiologicznego z terenu Powiatu Zambrowskiego w pierwszym półroczu 2013 roku ocenia jako dobry. Zadania nałożone ustawowo realizowane były poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, oraz działań w zakresie chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska. W celu poprawy jakości zaopatrzenia ludności w wodę prowadzono systematyczny nadzór nad jakością wody w wodociągach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy przebieg spotkań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zawierają protokoły z posiedzeń.

Starosta Zambrowski


Stanisław Krajewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe