Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/312/13 Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) i art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 34/VIII/94 Rady Miejskiej w Grajewie z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie wprowadza się następującą zmianę:

- w § 3 załącznika Nr 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych na podstawie art. 18 ustawy o własności lokali, w sytuacji gdy do powstania wspólnoty mieszkaniowej doszło na skutek sukcesywnego wyodrębniania lokali z nieruchomości stanowiącej pierwotnie w 100 % własność miasta, a podczas wyodrębniania współwłaściciele określili umowny sposób zarządu"

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr 153/XXV/97 Rady Miejskiej w Grajewie z dnia 30 czerwca 1997 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe