Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/314/13 Rady Miasta Grajewo

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 ) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 poz. 827, poz. 1317 ) w związku z art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013 r. poz. 827 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dotacje z budżetu miasta Grajewo, zwanego dalej miastem przysługują:

1) przedszkolom niepublicznym, w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez miasto w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

2) niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, w wysokości równej 40% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochód budżetu miasta, w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

3) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

4) na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej w kwocie przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto, w zaokrągleniu do pełnych złotych.

2. Na dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku życia, uczęszczające do przedszkola niepublicznego lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego dotacja nie przysługuje.

3. W przypadku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta z tytułu realizacji ściśle określonych zadań przez szkoły lub otrzymania przez miasto dotacji celowej na realizację ściśle określonych zadań przez te szkoły, wysokość dotacji może dla poszczególnych szkół realizujących te zadania zostać podwyższona o kwotę otrzymaną dodatkowo z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej lub dotacji celowej.

4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową i gimnazjum.

§ 2. 1. Warunkiem udzielenia dotacji dla szkół prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego jest złożenie informacji o planowanej liczbie uczniów do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Informacja o planowanej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta we wniosku o dotację, który organ prowadzący szkołę składa do organu dotującego nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji

3. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku, określa jego wzór stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Informację o wysokości dotacji przypadającej na jednego ucznia miesięcznie na nowy rok budżetowy w poszczególnych typach szkół organ dotujący przekaże organom prowadzącym niezwłocznie po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej dla miasta Grajewo na dany rok budżetowy.

2. Dotacje, o których mowa w niniejszej uchwale, przekazywane są w 12 miesięcznych ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy szkoły, z tym że dotacja za miesiąc grudzień przekazywana jest do dnia 15 grudnia. W przypadku zmiany liczby uczniów szkoły w ciągu miesiąca, za który podmiot dotowany otrzymał dotację na koniec miesiąca, korekty udzielonej dotacji dokonuje się w kolejnym miesiącu łącznie z kwotą dotacji za ten miesiąc.

3. Do 10 dnia każdego miesiąca, z tym że w miesiącu grudniu do dnia 5 grudnia organ prowadzący szkołę składa do Burmistrza Miasta Grajewo informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na 1 dzień miesiąca. W przypadku zmiany liczby uczniów w ciągu danego miesiąca, organ prowadzący szkołę zobowiązany jest do przesłania organowi dotującemu zaktualizowanych danych w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca. Wzór informacji za wyjątkiem przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Organy prowadzące przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego wraz z informacją, o której mowa w ust. 3 przekazują wykaz uczniów pochodzących spoza miasta Grajewo ( według miejsca zamieszkania ). Wzór informacji o faktycznej liczbie uczniów w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Informację o liczbie uczniów organ prowadzący sporządza na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dziennikach lekcyjnych oraz na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w odpowiedniej dla danego typu i rodzaju szkole.

§ 4. 1. Organ prowadzący szkołę sporządza roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków.

2. Rozliczenie dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia, sporządza się i przekazuje do organu dotującego do dnia 20 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. W przypadku gdy szkoła kończy swoją działalność, rozliczenia należy dokonać w terminie 30 dni od otrzymania ostatniej transzy dotacji.

4. Przez rozliczenie dotacji należy rozumieć:

1) przedstawienie informacji o wysokości otrzymanej dotacji oraz o wysokości dotacji wykorzystanej z podziałem na rodzaje wydatków;

2) zwrot przez organ prowadzący wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranej dotacji.

5. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości - stosuje się art. 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Uprawnieni pracownicy Urzędu Miasta Grajewo zwani dalej kontrolującymi na podstawie imiennego upoważnienia mogą kontrolować dotowane szkoły.

2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki. Kontrolujący jest upoważniony do wstępu oraz poruszania się na terenie kontrolowanej jednostki.

4. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, zobowiązany jest w miarę możliwości do zapewnienia kontrolującemu samodzielnego pomieszczenia, niezwłocznego przedstawienia dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania oraz terminowego udzielania wyjaśnień.

5. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującemu dokumenty w miejscu, o którym mowa w ust. 3, w terminie uzgodnionym z kontrolującym - nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do okazania dokumentów podlegających kontroli.

6. Kontrolujący ma prawo sporządzania kopii dokumentów, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

7. Pracownicy kontrolowanej jednostki są obowiązani udzielać informacji i wyjaśnień, a także sporządzać i potwierdzać kopie, odpisy i wyciągi, o których mowa w ust. 6.

8. W przypadku trudności lokalowych w siedzibie kontrolowanego lub innych obiektywnych przeszkód uniemożliwiających przeprowadzenie kontroli w siedzibie kontrolowanego, możliwe jest jej przeprowadzenie na podstawie protokolarnie pobranych dokumentów poza siedzibą kontrolowanego.

9. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, który podpisuje kontrolujący oraz przedstawiciel jednostki kontrolowanej. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje przedstawiciel jednostki kontrolowanej.

10. Burmistrz Miasta Grajewo kieruje do podmiotu kontrolowanego wystąpienie pokontrolne, w którym zawarta jest ocena przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.

11. Organ prowadzący, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie Burmistrza Miasta Grajewo o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz o działaniach podjętych w celu usunięcia stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/314/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wniosek o udzielenie dotacji na rok ..........................

..............................................

( miejscowość i data )

Burmistrz Miasta Grajewo

ul. Strażacka 6A

19-200 Grajewo

Wniosek o udzielenie dotacji na rok ..........................

1. Dane wnioskodawcy:

a) nazwa organu prowadzącego

...................................................................................................................................................

b) adres organu prowadzącego wraz z numerem telefonu

.......................................................................................................................................................

c) NIP ............................................................ Regon ..............................................................

2. Dane szkoły:

a) typ szkoły

....................................................................................................................................................

b) pełna nazwa szkoły

....................................................................................................................................................

c) dokładny adres szkoły wraz z numerem kodu i numerem telefonu

....................................................................................................................................................

d) adres e-mail .........................................................................................................................

e) NIP .......................................................Regon ....................................................................

f) numer i data wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez miasto Grajewo

....................................................................................................................................................

g) numer i data wydania decyzji o nadaniu szkole uprawnień szkoły publicznej

..................................................................................................................................................

3. Dane osoby reprezentującej szkołę:

a) imię i nazwisko ...................................................................................................................

b) tytuł prawny/pełniona funkcja ............................................................................................

c) numer telefonu ....................................................................................................................

4. Dane dyrektora szkoły:

a) imię i nazwisko ...................................................................................................................

b) numer telefonu ....................................................................................................................

5. Planowana liczba uczniów w roku kalendarzowym, na który ma być udzielona dotacja:

a) w szkole podstawowej/gimnazjum*

..................................................................................................................................................

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych................................................................................

b) w przedszkolu

....................................................................................................................................................

w tym liczba uczniów niepełnoprawnych .................................................................................

c) w innej formie wychowania przedszkolnego

....................................................................................................................................................

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych ...............................................................................

6. Numer rachunku bankowego szkoły właściwy do przekazywania dotacji

.................................................................................................................................................

7. Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zachodzących zmianach w przedstawionych powyżej danych oraz o składaniu informacji o faktycznej liczbie uczniów w każdym miesiącu, a także rozliczeniu otrzymanej dotacji zgodnie z określonym zasadami.

8. Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

..............................................................................

( podpis i pieczęć przedstawiciela organu prowadzącego )

UWAGA: Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/314/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Informacja o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu ...............................

...........................................

( miejscowość i data )

...........................................................

( pieczęć szkoły/lub organu prowadzącego)

Burmistrz Miasta Grajewo

ul. Strażacka 6A

19-200 Grajewo

Informacja o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu ...............................

1. Dane wnioskodawcy:

a) nazwa organu prowadzącego

...................................................................................................................................................

b) adres organu prowadzącego wraz z numerem telefonu

.......................................................................................................................................................

c) NIP ............................................................ Regon ..............................................................

2. Dane szkoły:

a) typ szkoły

....................................................................................................................................................

b) pełna nazwa szkoły

....................................................................................................................................................

c) dokładny adres szkoły wraz z numerem kodu i numerem telefonu

....................................................................................................................................................

3. Informacja o faktycznej liczbie uczniów na dzień .............................w miesiącu ...............................

a) liczba uczniów ogółem ......................................

b) liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych* ................................

c) liczba uczniów w klasach I-VI * ...................................

d) liczba uczniów w klasach I-III**

e) w tym uczniowie posiadający orzeczenie, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) według wag***

waga Pnliczba uczniów.....................................

waga Pnliczba uczniów.....................................

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz dokumenty potwierdzające niepełnosprawność znajdują się w szkole.

................................................................

( podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub

przedstawiciela organu prowadzącego)

* dotyczy szkół podstawowych

** dotyczy gimnazjów

***niepełnosprawność według wag jest ustalona w rozporządzeniu ministra do spraw oświaty w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego obowiązującego w roku, w którym dotacja jest wykorzystywana

UWAGA: Informację o faktycznej liczbie uczniów należy złożyć w Urzędzie Miasta Grajewo do 10 dnia każdego miesiąca, z tym że w miesiącu grudniu do dnia 5 grudnia.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/314/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Informacja o faktycznej liczbie uczniów w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w miesiącu ..............................

...........................................

( miejscowość i data )

...........................................................

( pieczęć szkoły/lub organu prowadzącego)

Burmistrz Miasta Grajewo

ul. Strażacka 6A

19-200 Grajewo

Informacja o faktycznej liczbie uczniów w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego w miesiącu ..............................

1. Dane wnioskodawcy:

a) nazwa organu prowadzącego

...................................................................................................................................................

b) adres organu prowadzącego wraz z numerem telefonu

.......................................................................................................................................................

c) NIP ............................................................ Regon ..............................................................

2. Dane przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego

a) typ podmiotu

....................................................................................................................................................

b) pełna nazwa podmiotu

....................................................................................................................................................

c) dokładny adres podmiotu wraz z numerem kodu pocztowego i numerem telefonu

....................................................................................................................................................

3. Informacja o faktycznej liczbie uczniów na dzień .............................w miesiącu ...............................

a) liczba uczniów ogółem ......................................

b) w tym uczniowie posiadający orzeczenie, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) według wag**

waga Pnliczba uczniów.....................................

waga Pnliczba uczniów.....................................

4. Wykaz uczniów pochodzących spoza miasta Grajewo według miejsca zamieszkania:

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Gmina zamieszkania

razem z gminy ................................

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Gmina zamieszkania

razem z gminy ............................

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz dokumenty potwierdzające niepełnosprawność znajdują się w szkole.

................................................................

( podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub

przedstawiciela organu prowadzącego)

**niepełnosprawność według wag jest ustalona w rozporządzeniu ministra do spraw oświaty w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego obowiązującego w roku, w którym dotacja jest wykorzystywana

UWAGA: Informację o faktycznej liczbie uczniów należy złożyć w Urzędzie Miasta Grajewo do 10 dnia każdego miesiąca, z tym że w miesiącu grudniu do dnia 5 grudnia.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/314/13
Rady Miasta Grajewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

...........................................

( miejscowość i data )

...........................................................

( pieczęć szkoły/lub organu prowadzącego)

Burmistrz Miasta Grajewo

ul. Strażacka 6A

19-200 Grajewo

Rozliczenie dotacji za rok ..............................

1. Dane wnioskodawcy:

a) nazwa organu prowadzącego

...................................................................................................................................................

b) adres organu prowadzącego wraz z numerem telefonu

.......................................................................................................................................................

c) NIP ............................................................ Regon ..............................................................

2. Dane szkoły:

a) typ szkoły

....................................................................................................................................................

b) pełna nazwa szkoły

....................................................................................................................................................

c) dokładny adres szkoły wraz z numerem kodu i numerem telefonu

....................................................................................................................................................

3. Kwota otrzymanej dotacji

.................................................................................................................................................

4. Kwota wykorzystanej dotacji

.................................................................................................................................................

Lp.

Rodzaj wydatków

Kwota w

1.

Wynagrodzenia pracowników

2.

Składki ZUS

3.

Składki na Fundusz Pracy

4.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5.

Zakup materiałów i wyposażenia

6.

Opłata za media ( energia, telefony, co. itp. )

7.

Zakup usług remontowych

8.

Pozostałe wydatki bieżące

Razem

..............................................................................

( podpis i pieczęć przedstawiciela organu prowadzącego )

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe