Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Korycin

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z Parku Plebańskiego w Korycinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1997 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) celem ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych i zabytkowych oraz dla zapewnienia odpowiednich warunków rekreacji i wypoczynku na terenie Parku Plebańskiego w Korycinie Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin określający zasady korzystania z Parku Plebańskiego w Korycinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin winien być wywieszony na tablicach informacyjnych umieszczonych przy wejściu do Parku Plebańskiego w Korycinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/163/2013
Rady Gminy Korycin
z dnia 30 grudnia 2013 r.

REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU PLEBAŃSKIEGO W KORYCINIE

§ 1. 1. Park Plebański w Korycinie, zwany dalej Parkiem, położony wokół Kościoła Parafialnego p.w. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Korycinie, jako narodowy pomnik historii wpisany do rejestru zabytków pod nr 558, jest obiektem prawnie chronionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

2. Nadzór konserwatorski nad Parkiem sprawuje Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23.

3. Administratorem Parku jest Gmina Korycin. Park został zrewitalizowany z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego, w ramach projektu pn. "Zabytki Królewskiego Korycina".

§ 2. 1. Park jest objęty ochroną zabytkową i przyrodniczą. Zwiedzającym powierzamy nad nim opiekę, w szczególności trosce wszystkich użytkowników zieleni powierza się drzewa, krzewy, trawniki i urządzenia parkowe.

2. Każdy ma prawo do nieodpłatnego wejścia na teren Parku i korzystania ze znajdujących się tam urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem poszanowania dla obiektów kultu religijnego.

§ 3. 1. W trosce o zachowanie czystości i porządku oraz o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Parku zabrania się:

1) zachowań zagrażających spokojowi, niezakłóconemu odpoczynkowi lub bezpieczeństwu innych osób korzystających z Parku;

2) niszczenia lub przestawiania ławek, koszy na odpadki i innych urządzeń oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;

3) jazdy wszelkimi pojazdami z wyjątkiem rowerów i to pod warunkiem zachowania należytej ostrożności oraz wózków inwalidzkich;

4) deptania lub niszczenia w inny sposób trawników, kwiatów, roślin ozdobnych, drzew i krzewów;

5) przebywania na terenie Parku w czasie gwałtownych zjawisk atmosferycznych z uwagi na zagrożenia ze strony starodrzewia;

6) łowienia ryb, płoszenia ptaków i innych zwierząt żyjących w Parku;

7) puszczania luzem psów lub innych zwierząt domowych oraz prowadzania psów agresywnych i niebezpiecznych dla otoczenia bez nałożonego kagańca;

8) wypasania lub przepędu zwierząt gospodarskich;

9) rozpalania ognisk i rzucania niedopałków;

10) porzucania i składowania odpadów poza miejscami do tego przeznaczonymi;

11) spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków o podobnym działaniu powodujących zaburzenie świadomości;

12) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi;

13) umieszczania tablic, ogłoszeń i napisów bez zgody Administratora;

14) innych zachowań mogących naruszyć ciszę i spokój tego miejsca albo spowodować szkody.

2. Dzieci w wieku do lat 10 mogą przebywać w Parku tylko pod opieką osób pełnoletnich.

§ 4. Park jest stale monitorowany przez kamery i systemy bezpieczeństwa.

§ 5. Osoby winne naruszeń zakazów podlegać będą odpowiedzialności w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady


Józef Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe