Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/166/2013 Rady Gminy Krypno

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. Nr 941 i Nr 979 oraz z 2013 r. poz. 827) w związku z art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dotacje z budżetu Gminy Krypno, zwanej dalej Gminą przysługują:

1) przedszkolom niepublicznym, w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej według stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

2) oddziałom przedszkolnym prowadzonym w niepublicznych szkołach podstawowych w wysokości równej 75 % ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej według stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

3) innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego: niepublicznym punktom przedszkolnym i zespołom wychowania przedszkolnego, w wysokości równej 40 % ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej według stanu na początek roku budżetowego, ponoszonych na uczniów w przedszkolach publicznych, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy, w zaokrągleniu do pełnych złotych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

4) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

5) na ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, niepublicznej szkole podstawowej przysługuje dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę, w zaokrągleniu do pełnych złotych;

2. Na dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku życia, uczęszczające do przedszkola niepublicznego, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego dotacja nie przysługuje.

3. W przypadku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy z tytułu realizacji ściśle określonych zadań przez szkoły lub otrzymania przez Gminę dotacji celowej na realizację ściśle określonych zadań przez te szkoły, wysokość dotacji dla poszczególnych placówek realizujących te zadania może zostać podwyższona o kwotę otrzymaną dodatkowo z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej lub dotacji celowej.

4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole, oddział przedszkolny, punkt przedszkolny i zespół wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, gimnazjum wskazane w ust. 1 pkt 1 - 4;

2) uczniu- należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego i zespołu wychowania przedszkolnego.

§ 2. 1. Warunkiem udzielenia dotacji dla szkół niepublicznych jest złożenie informacji o planowanej liczbie uczniów do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Informacja o planowanej liczbie uczniów, o której mowa w ust. 1, powinna być zawarta we wniosku o dotację, który organ prowadzący szkołę składa do organu dotującego nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku, określa wzór stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. O zmianie wszelkich danych zawartych we wniosku organ prowadzący szkołę zobowiązany jest poinformować na piśmie organ dotujący w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

§ 3. 1. Dotacje, o których mowa w niniejszej uchwale, przekazywane są w 12 miesięcznych ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy szkoły, z tym że dotacja za miesiąc grudzień przekazywana jest do dnia 15 grudnia.

2. Do czasu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości standardu finansowego "A" podziału części subwencji oświatowej obowiązującego w roku udzielenia dotacji szkołom wymienionym w § 1 ust. 1 pkt. 4 i 5 dotacja będzie przekazywana według kwoty na jednego ucznia obowiązującej w poprzednim roku budżetowym. Po otrzymaniu w/w informacji organ dotujący dokona wyrównania dotacji.

3. Informację o wysokości dotacji przypadającej na jednego ucznia miesięcznie na nowy rok budżetowy w poszczególnych typach szkół organ dotujący przekaże organom prowadzącym niezwłocznie po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej dla Gminy Krypno na dany rok budżetowy.

4. Do dnia 10-go każdego miesiąca organ prowadzący szkołę lub podmiot dotowany, składa pisemnie zbiorczą informację o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca. Na podstawie informacji pisemnej organ dotujący ustala wysokość dotacji dla szkoły na dany miesiąc.

5. Jeśli organ prowadzący prowadzi kilka szkół to informację o liczbie uczniów sporządza dla każdej szkoły odrębnie. Wzór zbiorczej informacji o stanie uczniów w szkołach z wyjątkiem niepublicznych przedszkoli, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Organy prowadzące niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego przekazują informację o której mowa w § 3 ust. 4 według wzoru który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Informację o liczbie uczniów organ prowadzący lub podmiot dotowany sporządza na podstawie danych zawartych w księdze ucznia, dzienniku lekcyjnym oraz na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w odpowiedniej dla danego typu i rodzaju szkole.

§ 4. 1. Organ prowadzący szkołę sporządza roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków.

2. Jeśli organ prowadzący otrzymuje dotację dla kilku szkół, rozliczenia dla każdej z nich dokonuje odrębnie.

3. Rozliczenie dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia, sporządza się i przekazuje do organu dotującego do dnia 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

4. W przypadku gdy szkoła kończy swoją działalność, rozliczenia należy dokonać w terminie 30 dni od otrzymania ostatniej transzy dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przez rozliczenie dotacji należy rozumieć:

1) przedstawienie informacji o wysokości otrzymanej dotacji oraz o wysokości dotacji wykorzystanej z podziałem na rodzaje wydatków;

2) zwrot przez organ prowadzący wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub nienależnie pobranej dotacji, a także przekazanie przez organ dotujący kwoty należnej dotacji nie przekazanej do 31 grudnia roku na który dotacja była przyznana.

6. Brak dokonania ostatecznego rozliczenia (zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, nie wykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem) w terminie wskazanym w ust. 3 - 4 skutkuje naliczeniem odsetek jak od zaległości podatkowych.

§ 5. W przypadku stwierdzenia, iż nastąpiła pomyłka w przekazanej informacji o stanie uczniów, organ prowadzący szkołę lub podmiot dotowany może przedłożyć do organu dotującego korektę. Wyrównanie dotacji nastąpi w miesiącu następującym po złożeniu korekty.

§ 6. 1. Uprawnieni pracownicy Urzędu Gminy w Krypnie zwani dalej kontrolującymi na podstawie imiennego upoważnienia mogą kontrolować dotowane szkoły.

2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, kontrolujący zawiadamia kontrolowany podmiot telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki. Kontrolujący jest upoważniony do wstępu oraz poruszania się na terenie kontrolowanej jednostki.

4. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, zobowiązany jest w miarę możliwości do zapewnienia kontrolującemu samodzielnego pomieszczenia, niezwłocznego przedstawienia dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania oraz terminowego udzielania wyjaśnień.

5. W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić kontrolującemu dokumenty w miejscu o którym mowa w ust. 3, w terminie uzgodnionym z kontrolującym - nie później jednak niż ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania do okazania dokumentów podlegających kontroli.

6. Kontrolujący ma prawo sporządzania kopii dokumentów, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

7. Pracownicy kontrolowanej jednostki są obowiązani udzielać informacji i wyjaśnień, a także sporządzać i potwierdzać kopie, odpisy i wyciągi, o których mowa w ust. 6.

8. W przypadku trudności lokalowych w siedzibie kontrolowanego lub innych obiektywnych przeszkód uniemożliwiających przeprowadzenie kontroli w siedzibie kontrolowanego, możliwe jest przeprowadzenie kontroli na podstawie protokolarnie pobranych dokumentów poza siedzibą kontrolowanego.

9. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli, który podpisuje kontrolujący oraz przedstawiciel jednostki kontrolowanej. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje przedstawiciel jednostki kontrolowanej.

§ 7. Traci moc uchwała Nr IX/49/2011 Rady Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w niepublicznych szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011 r. nr 244 poz. 2902).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Bogdan Jurgielewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/166/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 30 grudnia 2013 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/166/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 30 grudnia 2013 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/166/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 30 grudnia 2013 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/166/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe