Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/166/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 802) zmienionego Uchwałą Nr XXI/185/13 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2013 r (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2023) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

Realizacja zadań z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238) poprzez załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w drodze decyzji dotyczących przyznawania dodatków energetycznych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Krysztopik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe