Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/223/13 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe, zasiłki okresowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 96 ust. 4 i w związku z art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509 ) Rada Miejska w Lipsku uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe przyznawane pod warunkiem zwrotu części lub w całości kwoty zasiłków i wydatków na pomoc rzeczową, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Krysztopik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/223/13
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZASADY ZWROTU WYDATKÓW NA POMOC RZECZOWĄ, ZASIŁKI CELOWE I ZASIŁKI OKRESOWE

§ 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, może być przyznana pomoc rzeczowa, zasiłek celowy, zasiłek okresowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłków lub wydatków na pomoc rzeczową.

§ 2. 1. Wydatki poniesione na pomoc rzeczową, kwoty zasiłków okresowych i zasiłków celowych podlegają zwrotowi:

1) w części - od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i jednocześnie nie przekracza 200 % tego kryterium;

2) w całości - od osób i rodzin, których dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny przekracza wysokość 200 % kryterium dochodowego, określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz części wydatków poniesionych na pomoc rzeczową jest uzależniona procentowo określonej wysokości posiadanego dochodu osoby lub rodziny, zgodnie z tabelą:

% dochodu osoby i rodziny wg kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu wydatków, określona w % osoby samotnie gospodarującej

Wysokość zwrotu wydatków, określone w % osoby w rodzinie

powyżej 100 do 150

30

20

powyżej 150 do 200

80

60

powyżej 200

100

100

§ 3. 1. Zwrot kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc rzeczową może nastąpić jednorazowo lub w ratach.

2. Pracownik socjalny pomocy społecznej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ustala sytuację osobistą, dochodową i majątkową osoby i rodziny ubiegającej się o świadczenia zdrowotne i wnioskuje jakim zakresie i jaka część wydatków podlega zwrotowi.

3. Obowiązek zwrotu kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych i wydatków poniesionych na pomoc rzeczowa ustala się każdorazowo w indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia.

4. Zwrotu kwoty zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc rzeczową dokonuje się w sposób wskazany w decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3.

5. W przypadku nie zwrócenia wydatków w terminach ustalonych w decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, należności z tego tytułu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 4. W przypadkach szczególnych, określonych w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w całości lub w części.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe