Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 406/XLVII/13 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawiew ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łomża

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt. 1 w związku z art. 5c pkt. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. 1) Przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łomża zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2) Czas zajęć dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa się w wymiarze 5 godzin dziennie.

3) Godziny realizacji podstawy programowej określa w każdym przedszkolu ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w drodze zarządzenia.

§ 2. Świadczenia przedszkoli publicznych Miasta Łomży w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 1, są odpłatne i obejmują w szczególności:

1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dziecka,

2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej,

3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka

4) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych,

5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka.

§ 3. 1) Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 2, ustala się w wysokości 1,00 zł / słownie złotych: jeden 00/100/

2) Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1.

3) Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez drugie dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 2, ustala się w wysokości 0,80 zł / słownie złotych: zero 0,80/100/, za trzecie i kolejne dziecko w wysokości 0,40 zł / słownie złotych: zero 0,40/100/, w przypadku uczęszczania do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża.

4) Zmniejsza się o 50% wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 i 3, w sytuacji gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny objętej Programem "Karta Dużej Rodziny".

5) Podstawą udzielenia zniżki wskazanej w ust.4 jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola do wglądu "Karty Dużej Rodziny".

§ 4. Opłata, o której mowa w § 3, nie obejmuje kosztów wyżywienia naliczanych według odrębnych zasad i trybu.

§ 5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz wysokość, sposób i terminy pobierania opłat za świadczone usługi regulują statut przedszkola i umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy rodzicami / opiekunami prawnymi / a dyrektorem przedszkola.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

§ 7. Traci moc uchwała nr 75/XII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łomża (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 190, poz. 2305 z późn. zm.).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe