Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 407/XLVII/13 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Tekst pierwotny

Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się nagrodę Prezydenta Miasta Łomży dla sportowców, trenerów oraz innych osób wspierających rozwój sportu w Łomży "ŁOMŻYŃSKI LAUR SPORTOWY" oraz zasady i tryb jej przyznawania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 370/LVII/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Łomży za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 407/XLVII/13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 grudnia 2013 r.

REGULAMIN
przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
ŁOMŻYŃSKI LAUR SPORTOWY

§ 1. ŁOMŻYŃSKI LAUR SPORTOWY jest nagrodą Prezydenta Łomży za wyniki sportowe osób lub zespołów sportowych reprezentujących kluby sportowe mające swoje siedziby w Łomży, w szczególności osiągnięte podczas:

1) Igrzysk Olimpijskich,

2) Paraolimpiady,

3) Mistrzostw Świata,

4) Pucharu Świata,

5) Uniwersjady,

6) Mistrzostw Polski (w kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy/kadet, junior, młodzieżowiec, senior),

7) Akademickich Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Polski Szkół Wyższych,

8) Pucharu Polski,

9) rozgrywek w zespołowych grach sportowych z udziałem łomżyńskich klubów sportowych w danej dyscyplinie,

10) Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików,

11) zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych.

§ 2. ŁOMŻYŃSKI LAUR SPORTOWY za dany rok przyznaje się w kategoriach:

1) SPORTOWIEC - osoba, która osiągnęła sukces w dyscyplinach olimpijskich, w kategoriach wiekowych: senior, młodzieżowiec, junior,

2) DRUŻYNA - zespół sportowy, który osiągnął sukces w dyscyplinach olimpijskich, bez względu na kategorie wiekowe,

3) TALENT - młody sportowiec, który osiągnął sukces w kategoriach wiekowych: junior młodszy/kadet, młodzik lub w kategoriach dziecięcych,

4) TRENER - osoba, której praca trenerska zaowocowała sukcesem sportowym zawodnika lub zespołu reprezentującego klub sportowy z siedzibą w Łomży,

5) SPONSOR - osoba fizyczna lub prawna, bądź inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, wspierająca łomżyński sport (np. finansowo lub medialnie).

§ 3. ŁOMŻYŃSKI LAUR SPORTOWY może być przyznany także za:

1) całokształt działalności w sporcie łomżyńskim,

2) postęp w dążeniu do mistrzostwa sportowego,

3) inne osiągnięcia sportowe,

4) wyniki klubów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.

§ 4. ŁOMŻYŃSKI LAUR SPORTOWY może być przyznany:

1) w kategorii wiekowej senior - zawodnikowi który osiągnął wysoki wynik sportowy reprezentując klub sportowy z siedzibą w Łomży,

2) w kategoriach wiekowych dziecięcych, młodzik, junior młodszy/kadet, junior, młodzieżowiec - zawodnikowi który osiągnął wysoki wynik sportowy reprezentując klub sportowy z siedzibą w Łomży, zamieszkałemu w Łomży, lub uczącemu się w szkole lub uczelni na terenie Łomży.

§ 5. Kandydatów do nagród zgłaszać mogą:

1) łomżyńskie kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe i szkoły,

2) redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe mające swoją siedzibę (lub siedzibę swoich przedstawicielstw) w Łomży,

3) Łomżyńska Rada Sportu.

§ 6. Wnioski o przyznanie nagród należy składać w Urzędzie Miejskim, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w terminie do 31 grudnia każdego roku za wyniki osiągnięcia w danym roku. Wniosek zawiera:

1) dane podmiotu składającego wniosek (nazwa, adres) i podpis osób upoważnionych do reprezentowania,

2) dane osobowe kandydata/ki (imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub nauki oraz PESEL) lub precyzyjne określenia zespołu sportowego, w tym składu osobowego jw.,

3) informacje o uzyskanych wynikach sportowych,

4) informacje o posiadanej klasie sportowej w sportach indywidualnych albo o klasie rozgrywkowej w zespołowych grach sportowych.

§ 7. Rolę komisji konkursowej nagrody sprawuje Łomżyńska Rada Sportu, która spośród zgłoszonych kandydatur, nominuje do tytułu w każdej z kategorii i proponuje nagrody.

§ 8. Nagrody mogą być przyznawane w formie finansowej, laurów, dyplomów oraz nagród rzeczowych. Podstawą naliczania nagród finansowych jest kwota bazowa, którą stanowi zaplanowana w budżecie miasta (lub projekcie budżetu) kwota w dziale 926 przeznaczona na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzenia.

1. W kategorii SPORTOWIEC i Trener - nagrodą jest laur, dyplom i nagrody pieniężne Prezydenta Łomży. Nagrody pieniężne mogą być przyznane do wysokości 30 % kwoty bazowej.

2. W kategorii DRUŻYNA,TALENT, za całokształt działalności w sporcie łomżyńskim, za postęp w dążeniu do mistrzostwa sportowego, inne osiągnięcia sportowe oraz wyniki klubów we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży nagrodą jest laur i dyplom Prezydenta Łomży. Prezydent Łomży, na wniosek Łomżyńskiej Rady Sportu, może przyznać nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub nagrody finansowe do wysokości
20 % kwoty bazowej.

3. W kategorii SPONSOR nagrodą jest laur i dyplom Prezydenta Łomży.

§ 9. Ostateczną decyzję, o przyznaniu, rodzaju i wysokości nagród pieniężnych podejmuje Prezydent Łomży.

§ 10. Wręczenie nagród odbywa się jeden raz w roku podczas Łomżyńskiej Gali Sportu w terminie do 15 lutego każdego roku.

§ 11. Przepisy przejściowe

1. Termin zgłaszania kandydatur do nagród za osiągnięcia w roku 2013 ogłoszony zostanie przez Prezydenta Miasta Łomży w zależności od terminu wejścia uchwały w życie.

2. Termin wręczenia nagród w roku 2014 może być zmieniony, w zależności od terminu wejścia uchwały w życie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe