Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/209/13 Rady Gminy Łomża

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:

1) za miesiące: styczeń, luty, marzec - do 15 marca każdego roku,

2) za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec - do 15 czerwca każdego roku,

3) za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 września każdego roku,

4) za miesiące: październik, listopad, grudzień - do 15 grudnia każdego roku.

§ 2. Opłatę, o której mowa w § 1 uiszcza się przez dokonanie wpłat w Banku Spółdzielczym w Łomży, przelewem na rachunek bankowy: 88 8757 0001 0000 1717 2000 0010 lub u inkasenta.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/173/13 Rady Gminy Łomża z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3062).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Cychol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe