Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/210/13 Rady Gminy Łomża

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Wyznacza się sołtysów sołectw Gminy Łomża jako inkasentów opłaty, o której mowa w § 1 uchwały.

§ 3. Ustala się, że pobrane opłaty przez inkasentów powinny być wpłacone na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łomża nr 88 8757 0001 0000 1717 2000 0010 w terminie 5 dni roboczych po terminach, o których mowa w uchwale w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% należności pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, osobiście pobranych przez inkasentów i wpłaconych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łomża.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/189/13 Rady Gminy Łomża z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4400).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Cychol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe