Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/238/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Rajgród spółkom wodnym oraz sposobu ich rozliczania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2012 r., poz. 145 zm. poz. 951, poz. 1513, z 2013 r. poz. 21, poz. 165) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Spółki wodne działające na terenie Gminy Rajgród mogą otrzymać z budżetu Gminy pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadań, o których mowa w art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, wykonywanych na obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Rajgród.

§ 2.

Wysokość środków finansowych na udzielenie dotacji dla spółek wodnych w danym roku budżetowym ustalana będzie przez Radę Miejską w uchwale budżetowej.

§ 3.

1. Dotację na realizację zadań określonych w § 1 przyznaje się na podstawie wniosku złożonego przez spółkę wodną.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:

1) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiagnięcia zysku,

2) aktualny dokument rejestrowy spółki wodnej,

3) dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,

4) zestawienie zakresu rzeczowo-finansowego planowanych do realizacji zadań.

4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie do dnia 15 października roku poprzedzajacego rok, na który ma zostać przyznana dotacja.

5. W roku 2013 wniosek o udzielenie dotacji składa się przed dniem podjęcia przez Radę Miejską uchwały budżetowej na rok 2014.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub merytorycznych we wniosku, Burmistrz Rajgrodu wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

7. W przypadku nie usunięcia uchybień w terminie okreslonym w ust. 6 wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 4.

O przyznaniu dotacji celowej spółce wodnej decyduje Burmistrz Rajgrodu, w ramach środków określonych w uchwale budżetowej.

§ 5.

1. Udzielenie dotacji celowej spółce wodnej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Rajgród a spółką wodną.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna określać w szczególności:

1) szczegółowy opis i cel planowanego do realizacji zadania, na jaki dotacja została przeznaczona,

2) termin i miejsce wykonania planowanego zadania,

3) wysokość dotacji celowej udzielonej spółce wodnej, termin i tryb jej płatności,

4) termin wykorzystania dotacji,

5) tryb kontroli wykonywania zadania,

6) termin i sposób rozliczenia dotacji celowej,

7) teremin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej,

8) dokumenty, jakie należy przedłożyć w celu rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

§ 6.

1. Spółka wodna, która otrzymała dotację celową obowiązana jest przedłożyć Burmistrzowi Rajgrodu sprawozdanie rzeczowo-finansowe w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadnia, nie później niż do dnia 15 grudnia danego roku.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. W przypadku wykonania przez spółkę wodną zadań, o których mowa w § 1 poprzez zlecenie robót podmiotom zewnętrznym, do sprawozdania o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć poświadczone kopie:

1) umów z wykonawcami robót;

2) protokołów odbioru wykonanych prac konserwacyjnych danych urządzeń wodnych wraz z mapami sytuacyjnymi wskazujacymi ich usytuowanie w terenie;

3) faktur wystawionych przez wykonawców robót;

4) zrealizowanych przelwów i wyciagó z rachunku bankowego potwierdzajacych opłącenie faktur wystawionych przez wykonawców robót.

4. Burmistrz Rajgrodu może żądać od spółki wodnej dodatkowych dokumentów niezbędnych do udokumentowania wykonanych prac, które określi w umowie o udzielenie dotacji.

5. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część podlega zwrotowi na konto Gminy w terminie nie później niż 15 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

6. Spółka wodna otrzymująca dotację nie może wykorzystać otrzymanych środków na inny cel niż okreslony w umowie. W przypadku wykorzystania dotacji na cel inny, niż określony w umowie, dotacja podlega w całości zwrotowi na rachunek budżetu Gminy wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania dotacji.

§ 7.

1. Burmistrz Rajgrodu lub osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli prawidłowości realizacji zadania. Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania bądź też po jego wykonaniu.

2. Spółka wodna realizujaca zadanie, o którym mowa w § 1 obowiazana jest udostępnić na każde żądanie Burmistrza Rajgrodu lub osoby przez niego upoważnionej dokumentację finansową, organizacyjną bądź inną, niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.

§ 8.

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy, Burmistrz Rajgrodu w terminie 14 dni od zakończenia kontroli informuje kontrolowanego na piśmie o stwierdzonych uchybieniach oraz przekazuje wnioski i zalecenia zmierzajace do ich usunięcia.

2. Kontrolowany w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 1 zawaidamia Burmistrza Rajgrodu o ich wykonaniu lub o przyczynch ich niewykonania.

3. Umowa, o której mowa w § 5 ust. 1 może być rozwiazana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowi wynik kontroli wykonania umowy.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życiu po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniuku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/238/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ

I. Dane wnioskodawcy:

1. Nazwa wnioskodawcy: ............................................................................................................................

2. Adres wnioskodawcy: ..............................................................................................................................

3. Data i numer wpisu do katastratu wodnego: ...............................................................................................

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego: .............................................................................................

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy: ....................................... ..........................................................................................................................................................................

II. Kwota wnioskowanej dotacji: ........................................................................................................................
słownie złotych: .........................................................................................................................................

III. Opis zadania przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji:

6. Opis zadania: ...................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Zakładane rezultaty realizacji zadania: ........................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................

8. Termin realizacji zadania: .........................................................................................................................

9. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

Rodzaj planowanych wydatków

Łączna wartość planowanych wydatków

w tym sfinansowanych
z dotacji

w stym sfinansowanych ze środków własnych

10. Zestawienie źródeł finansowania zadania:

Źródła finansowania zadania

Łączna wartość poniesionych wydatków

Udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zadania w %

Dotacja z budżetu Gminy

Środki własne

Inne

Razem

100

IV. Załączniki:

1) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiagnięcia zysku,

2) aktualny dokument rejestrowy spółki wodnej,

3) dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,

4) zestawienie zakresu rzeczowo-finansowego planowanych do realizacji zadań.

V. Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli:

....................................................................

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

....................................................................

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

....................................................................

(miejscowość, data)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/238/13
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE
Sprawozdanie spółki wodnej z wykorzystania dotacji celowej

I. Dane podmiotu rozliczającego się:

1. Nazwa: ..................................................................................................................................................

2. Adres: ....................................................................................................................................................

3. Data i numer wpisu do katastratu wodnego: ...............................................................................................

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego: .............................................................................................

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy: ....................................... ..........................................................................................................................................................................

II. Kwota otrzymanej dotacji: .............................................................................................................................
słownie złotych: .............................................................................................................................................

Kwota rozliczanej dotacji:...................................................................................................................................

słownie złotych: .................................................................................................................................................

III. Opis zrealizowanego zadania z uzyskanej dotacji:

6. Opis zadania: ...................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Uzyskane rezultaty realizacji zadania: ........................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Termin realizacji zadania: .........................................................................................................................

9. Rozliczenie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1) Zestawienie dokumentów:

Nr dokumentu

Data wystawienia dokumentu

Rodzaj dokumentu

Kwota wydatku

w tym sfinansowanych z dotacji

w tym sfinansowanych ze środków własnych

2) Zestawienie źródeł finansowania zadania:

Źródła finansowania zadania

Łączna wartość poniesionych wydatków

Udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zadania w %

Dotacja z budżetu Gminy

Środki własne

Inne

Razem

100

10. Załączniki:

1) ..........................................

2) ..........................................

3) ...........................................

11. Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli:

....................................................................

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

....................................................................

(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

....................................................................

(miejscowość, data)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe