Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/160/13 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/149/13 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 17 ust. 2 pkt 2, art. 43 ust. 10 i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509 ) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/149/13 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie § 3 otrzymuje nową treść: "§ 3.1. Osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy, albo inna osoba, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, ubiegająca się o przyznanie zasiłku składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak wniosek, w którym wskazuje przyczyny ubiegania się o zasiłek i planowane przeznaczenie otrzymanej pomocy.

2. Do wniosku dołącza się :

1) oświadczenie o stanie majątkowym,

2) szczegółowy plan usamodzielnienia ekonomicznego, w tym plan niezbędnych kosztów,

3) oświadczenie, że wnioskodawca nie korzysta i nie korzystał z pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w jakiejkolwiek innej formie oraz z innego źródła,

4) zobowiązanie do spłaty przyznanej kwoty zasiłku."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Anuszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe