| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/203/2013 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku 2014

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i poz. 1544 oraz z 2013 r. poz. 1245) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się, po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów gmin z terenu powiatu sokólskiego i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku 2014, stanowiący załącznik nr 1.

§ 2. 1. W celu zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy apteki pełnią dyżury w systemie dobowym.

2. Ustala się czas trwania dyżuru:

1) od godz. 20.00 do godz. 7.00 dnia następnego od poniedziałku do czwartku;

2) od godz. 20.00 w piątek do godz. 8.00 w sobotę;

3) od godz. 16.00 w sobotę do godz. 9.00 w niedzielę;

4) od godz. 13.00 w niedzielę, w święta i inne dni wolne od pracy do godz. 7.00 dnia następnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku, gdy dniem następnym po święcie lub innym dniu wolnym od pracy jest sobota - dyżur trwa do godz. 8.00 w sobotę. W przypadku, gdy dniem następnym jest niedziela, święto lub inny dzień wolny od pracy - dyżur trwa do godz. 9.00 tego dnia.

4. Grafik dyżurów pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu sokólskiego w roku 2014 stanowi załącznik nr 2.

§ 3. 1. Właściciel apteki ujętej w grafiku, o którym mowa w § 2 ust. 4 zawiadamia pisemnie Zarząd Powiatu Sokólskiego o planowanym zakończeniu działalności apteki.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić po podjęciu zamiaru o planowanym zakończeniu działalności apteki w terminie 14 dni przed planowanym zakończeniem działalności apteki.

3. Do czasu określenia przez Radę Powiatu Sokólskiego grafiku dyżurów pełnionych przez apteki ogólnodostępne uwzględniającego fakt zakończenia działalności przez aptekę dotychczas ujętą w grafiku dyżurów, dyżury aptek pełnione są na podstawie grafiku, o którym mowa w § 2 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku zakończenia działalności przez aptekę ujętą w grafiku, o którym mowa w § 2 ust. 4, kolejność i terminy dyżurów pełnionych przez pozostałe apteki ujęte w grafiku ustala się w następujący sposób:

1) dyżury pełnione są zgodnie z kolejnością określoną w grafiku, przy czym pomija się aptekę, która zakończyła działalność;

2) terminy dyżurów ulegają zmianie poprzez ich przesunięcie w następujący sposób:

a) apteka ujęta w grafiku jako następna po aptece, która zakończyła działalność pełni dyżur w terminie przypisanym aptece, która zakończyła działalność,

b) następna w kolejności apteka pełni dyżur w terminie przypisanym aptece, która pełniła dyżur w terminie, o którym mowa w lit. a.,

c) do ustalania terminów dyżurów pozostałych aptek ujętych w grafiku lit. b ma odpowiednie zastosowanie.

5. O konieczności przesunięcia terminów dyżurów wskutek zakończenia działalności przez aptekę ujętą w grafiku, o którym mowa w § 2 ust. 4, Zarząd Powiatu Sokólskiego powiadomi pozostałe apteki ujęte w grafiku, wskazując jednocześnie nowe terminy dyżurów poszczególnych aptek określone zgodnie z ust. 4.

6. Zasady określone w ust. 1-5 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku zawieszenia działalności przez aptekę ujętą w grafiku, o którym mowa w § 2 ust. 4.

7. Zasady określone w ust. 1-5 mają odpowiednie zastosowanie także w przypadku rozpoczęcia działalności przez aptekę mającą siedzibę w Sokółce, przy czym apteka ta pełni dyżury zgodnie z kolejnością określoną w grafiku, o którym mowa w § 2 ust. 4 jako ostatnia.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIX/196/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku 2014 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 4424).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Łabieniec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/203/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku 2014

L.p.

Nazwa apteki

Adres apteki

Godziny pracy
w dni powszednie

Godziny pracy
w soboty

Godziny pracy
w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy

SOKÓŁKA

1.

Apteka "Cefarm"

ul. 1-go Maja 17, tel. 85 711 23 86

7.00 - 20.00

8.00 - 16.00

9.00 - 13.00

2.

Apteka prywatna

ul. Grodzieńska 6A, tel. 85 711 52 34

8.00 - 19.00

8.00 - 15.00

Nieczynna

3.

Apteka "Melissa"

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 9A, tel. 85 711 89 70

8.00 - 19.00

8.00 - 13.00

Nieczynna

4.

Apteka "Dbam o Zdrowie"

Pl. T. Kościuszki 17, tel. 85 711 19 55

8.00 - 19.00

8.00 - 15.00

Nieczynna

5.

Apteka prywatna

Os. Centrum 20A, tel. 85 711 53 00

8.00 - 19.00

8.00 - 15.00

Nieczynna

6.

Apteka "Arnika"

Os. Zielone 1, tel. 85 711 95 80

8.00 - 19.00

8.00 - 13.00

Nieczynna

7.

Apteka prywatna

ul. Gen. W. Sikorskiego 3, tel. 85 711 24 10

8.00 - 20.00

8.00 - 13.00

Nieczynna

8.

Apteka prywatna

ul. Grodzieńska 18, tel. 85 711 55 17

8.00 - 17.00

8.00 - 13.00

Nieczynna

9.

Apteka Na Białostockiej Nowa Farmacja

ul. Białostocka 8/10 lok. 1, tel. 85 711 24 62

8.00 - 19.00

8.00 - 16.00

Nieczynna

10.

Apteka prywatna

ul. Grodzieńska 78, tel. 85 711 20 14

8.00 - 19.00

9.00 - 14.00

Nieczynna

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

11.

Apteka "Cefarm"

Pl. T. Kościuszki 6, tel. 85 712 10 18

7.30 - 20.00

8.00 - 16.00

9.00 - 13.00

12.

Apteki Familijne

ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 12, tel. 85 711 89 95

8.00 - 20.00

8.00 - 16.00

Nieczynna

JANÓW

13.

Apteka prywatna

ul. Rynkowa 5, tel. 85 721 60 04

8.00 - 18.00

8.00 - 15.00

Nieczynna

KORYCIN

14.

Apteka "VITA"

Rynek 12, tel. 85 721 90 26

8.00 - 16.00

8.00 - 13.00

Nieczynna

SUCHOWOLA

15.

Apteka prywatna

Pl. T. Kościuszki 24, tel. 85 712 40 09

8.00 - 16.00

8.00 - 13.00

Nieczynna

16.

Apteka Sokrates

Pl. T. Kościuszki 2, tel. 85 711 19 09

8.00 - 16.00

8.00 - 14.00

Nieczynna


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/203/2013
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Grafik dyżurów pełnionych przez apteki ogólnodostępne na terenie powiatu sokólskiego w roku 2014

Nazwa apteki
z siedzibą w Sokółce

2014r.

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Apteka "Dbam o Zdrowie",
Pl. Kościuszki 17,
tel. 85 711 19 55

9, 19, 29

8, 18, 28

10, 20, 30

9, 19, 29

9, 19, 29

8, 18, 28

8, 18, 28

7, 17, 27

6, 16, 26

6, 16, 26

5, 15, 25

5, 15, 25

Apteka "Cefarm",
ul. 1 Maja 17,
tel. 85 711 23 86

10, 20, 30

9, 19

1, 11, 21, 31

10, 20, 30

10, 20, 30

9, 19, 29

9, 19, 29

8, 18, 28

7, 17, 27

7, 17, 27

6, 16, 26

6, 16, 26

Apteka prywatna,
ul. Grodzieńska 6A,
tel. 85 711 52 34

1, 11, 21, 31

10, 20

2, 12, 22

1, 11, 21

1, 11, 21, 31

10, 20, 30

10, 20, 30

9, 19, 29

8, 18, 28

8, 18, 28

7, 17, 27

7, 17, 27

Apteka prywatna*,
ul. Grodzieńska 78,
tel. 85 711 20 14

2, 12, 22

1, 11, 21

3, 13, 23

2, 12, 22

2, 12, 22

1, 11, 21

1, 11, 21, 31

10, 20, 30

9, 19, 29

9, 19, 29

8, 18, 28

8, 18, 28

Apteka prywatna,
Os. Centrum 20A,
tel. 85 711 53 00

3, 13, 23

2, 12, 22

4, 14, 24

3, 13, 23

3, 13, 23

2, 12, 22

2, 12, 22

1, 11, 21, 31

10, 20, 30

10, 20, 30

9, 19, 29

9, 19, 29

Apteka "Arnika",
Os. Zielone 1,
tel. 85 711 95 80

4, 14, 24

3, 13, 23

5, 15, 25

4, 14, 24

4, 14, 24

3, 13, 23

3, 13, 23

2, 12, 22,

1, 11, 21

1, 11, 21, 31

10, 20, 30

10, 20, 30

Apteka prywatna,
ul. Sikorskiego 3,
tel. 85 711 24 10

5, 15, 25

4, 14, 24

6, 16, 26

5, 15, 25

5, 15, 25

4, 14, 24

4, 14, 24

3, 13, 23

2, 12, 22

2, 12, 22

1, 11, 21

1, 11, 21, 31

Apteka prywatna,
ul. Grodzieńska 18,
tel. 85 711 55 17

6, 16, 26

5, 15, 25

7, 17, 27

6, 16, 26

6, 16, 26

5, 15, 25

5, 15, 25

4, 14, 24

3, 13, 23

3, 13, 23

2, 12, 22

2, 12, 22

Apteka Na Białostockiej Nowa Farmacja,
ul. Białostocka 8/10 lok. 1,
tel. 85 711 24 62

7, 17, 27

6, 16, 26

8, 18, 28

7, 17, 27

7, 17, 27

6, 16, 26

6, 16, 26

5, 15, 25

4, 14, 24

4, 14, 24

3, 13, 23

3, 13, 23

Apteka prywatna,
ul. Grodzieńska 78,
tel. 85 711 20 14

8, 18, 28

7, 17, 27

9, 19, 29

8, 18, 28

8, 18, 28

7, 17, 27

7, 17, 27

6, 16, 26

5, 15, 25

5, 15, 25

4, 14, 24

4, 14, 24

* Dyżury pełnione w zastępstwie apteki "Melissa" z siedzibą w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 9A.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »