| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/208/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Suchowola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Suchowola w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 zawiera objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1 może być składana w formie papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Suchowoli, korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego, Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie PDF na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie ePUAP.

2. Deklaracja przesłana w wersji elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

3. Deklaracja w postaci formularza aktywnego wraz z adresem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP będzie dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suchowoli.

§ 3. Deklarację, o której mowa § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w następujących terminach:

1) 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a także zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) 14 dni od wejścia w życie uchwały zmieniającej wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 5. Tracą moc:

1) uchwała Nr XXVII/156/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Suchowola (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 781),

2) uchwała Nr XXXIV/201/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Suchowola (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4460).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/208/2013
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »