| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXXVIII/202/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 190, poz. 2371), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XX/124/12 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
(Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4030);

2) uchwałą Nr XXIII/156/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
(Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1375).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr XX/124/12 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
(Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4030), który stanowi:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.";

2) § 3 uchwały Nr XXIII/156/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
(Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1375), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 4 lutego 2013 r.".

Przewodniczący Rady


Marian Niesłuchowski


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/202/10
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.[1])) zwanej dalej "Kartą Nauczyciela" uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.[2]) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następującej normy:


Lp.

S t a n o w i s k o

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych

30

2[3])

Bibliotekarze bibliotek pedagogicznych

39

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio
z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w ust. 1, należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w § 2 wylicza się według następującego wzoru:

W = (X1+ X2+ …) : (X1: Y1+ X2: Y2+ …)

1) W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,

2) X1, X2, …. - oznacza ilość godzin tygodniowego wymiaru zajęć w ramach różnych stanowisk przydzieloną danemu nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły,

3) Y1, Y2, … - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla danych stanowisk określonych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela.

2. Ilorazy X1: Y1, X2: Y2, … określone w ust. 1 przyjmuje się w zaokrągleniu do części setnych.

3. Wymiar oznaczony literą W, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach w ten sposób, że do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się
za pełną.

§ 4. Różnica między tygodniowym wymiarem godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym szkoły a ustalonym zgodnie z § 3 tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych.

§ 5. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli, o których mowa w § 2, zobowiązanych do pracy w innej szkole lub placówce oświatowej w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć ustala się według zasad określonych w § 2 i 3.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXX/169/01 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
w tym również nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675.

[2]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XX/124/12 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciele szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4030), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

[3]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XXIII/156/13 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciele szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1375), która weszła w życie z dniem 4 lutego 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Premium English

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »