| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXVII/137/09 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 104, poz. 1150), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXXVIII/203/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 184, poz. 2267),

2) Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Podlaskiego z dnia 19 lipca 2010 r. nr NK.II.KK.0911-109/2010 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 184, poz. 2299),

3) uchwałą Nr XX/123/12 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4029).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr XXXVIII/203/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 184, poz. 2267), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od dnia 1 września 2010 r.";

2) § 2 uchwały Nr XX/123/12 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4029) , który stanowi:

§ 2 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą od 1 stycznia 2013 r.".

Przewodniczący Rady


Marian Niesłuchowski


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/137/09
RADY POWIATU KOLNEŃSKIEGO
z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.[1])), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.[2])), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/124/08 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 grudnia
2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 30, poz. 307).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/137/09
Rady Powiatu Kolneńskiego
z dnia 31 marca 2009r.

REGULAMIN
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński

Dział I.
Przepisy wstępne

§ 1. 1. Regulamin określa:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za trudne warunki pracy,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

3) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,

4) kryteria, tryb i zasady przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

2. Pozostałe składniki wynagrodzeń nauczycieli określają przepisy ustawy i rozporządzenia.

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1) ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę - Karta Nauczyciela,

2) rozporządzeniu bez bliższego określenia - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257, z 2009 r. Nr 52, poz. 422 i Nr 222, poz. 1755, z 2010 r. Nr 131, poz. 885, z 2011 r. Nr 161, poz. 967, z 2012 r. poz. 790 oraz z 2013 r. poz. 913),

3) szkołach - rozumie się przez to publiczne szkoły i placówki wszystkich typów i rodzajów, wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87, 827, 1191 i 1265), dla których Powiat Kolneński jest organem prowadzącym w rozumieniu tej ustawy, a także odpowiednio, zespoły szkół.

Dział II.
Dodatek za wysługę lat

§ 3. Wysokość oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określa się zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia.

§ 4. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

Dział III.
Dodatek motywacyjny

§ 5. Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego:

1) dodatek motywacyjny może otrzymać nauczyciel (dyrektor), który przepracował w danej szkole, co najmniej 6 miesięcy,

2) dodatek motywacyjny przyznaje się na okres do 1 roku szkolnego,

3) podstawą zwiększenia dodatku motywacyjnego stanowi analiza działalności nauczyciela (dyrektora) w okresie ostatniego roku w zakresie, o którym mowa w § 6 w stosunku do dyrektora lub w zakresie, o którym mowa § 7 w stosunku do nauczyciela.

§ 6. Dodatek motywacyjny może być przyznany dyrektorowi szkoły za wyniki w pracy
w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także w zakresie kierowania działalnością administracyjną, finansową i gospodarczą szkoły, a w szczególności za:

1) prawidłowość i gospodarność w dysponowaniu przyznanymi szkole środkami finansowymi i gospodarowania mieniem szkoły,

2) sprawność organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

3) innowacyjność w zakresie zmieniania lub wprowadzania nowych zawodów lub profili kształcenia,

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,

5) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły,

6) pozytywne wyniki z zakresu sprawowanego nadzoru pedagogicznego nad szkołą przedstawiane przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku,

7) prowadzenie inwestycji i remontów kapitalnych w szkołach,

8) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

9) samodzielność dyrektora w prawidłowym wykonywaniu zadań,

10) zachowanie właściwej postawy etycznej i przestrzeganie dyscypliny pracy,

11) podejmowanie indywidualnych działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego i tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku (współpraca z instytucjami kulturalnymi, organizacjami, poszukiwanie sponsorów).

§ 7. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi za zaangażowanie w prace dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności za:

1) stosowanie skutecznych metod nauczania,

2) wprowadzanie innowacji, wdrażanie nowych programów, opracowywanie programów autorskich,

3) osiąganie pozytywnych efektów w kształceniu, wychowaniu i opiece,

4) posiadanie wyróżniającej oceny pracy dokonanej w ciągu ostatnich pięciu lat pracy,

5) zaangażowanie w realizację zadań wynikających z programu wychowawczego,

6) wykonywanie dodatkowych czynności i zadań przydzielonych w planie pracy szkoły oraz czynności wynikających z zadań statutowych szkoły,

7) aktywne uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego,

8) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, konkursy, olimpiady itp.),

9) uzyskiwanie wysokich ocen swojej pracy wystawianych przez rodziców i uczniów w przeprowadzanych ankietach,

10) sprawowanie opieki nad organizacjami szkolnymi i udzielanie im efektywnej pomocy,

11) angażowanie rodziców do pracy na rzecz klasy i szkoły,

12) organizowanie wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych,

13) systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji szkolnej nauczyciela i wychowawcy,

14) podejmowanie indywidualnych działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego i tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku (współpraca z instytucjami kulturalnymi, organizacjami, poszukiwanie sponsorów),

15) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

16) zachowanie właściwej postawy etycznej i przestrzeganie dyscypliny pracy.

§ 8. 1. Fundusz na dodatki motywacyjne przyznawane przez dyrektora szkoły, dla danej szkoły, ustalany jest na rok szkolny w wysokości 4 % wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli danej szkoły, z wyłączeniem wynagrodzenia zasadniczego dyrektora, obowiązujących na początek roku szkolnego.

2. Fundusz na dodatki motywacyjne przyznawane przez Starostę Kolneńskiego dla dyrektorów szkół ustalany jest na rok szkolny w wysokości 10 % wynagrodzeń zasadniczych dyrektorów szkół, obowiązujących na początek roku szkolnego.

§ 9. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego ma charakter uznaniowy i nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje - Starosta Kolneński, a dla nauczyciela - dyrektor szkoły.

3. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za okresy, za które nie przysługuje wynagrodzenie, a także w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.

Dział IV.
Dodatek funkcyjny

§ 10. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,

2) sprawowanie funkcji wychowawcy klasy,

3) sprawowanie funkcji opiekuna stażu.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach zaocznych, grupę 27 uczniów liczy się za jeden oddział. Grupę uczniów liczącą mniej niż 27 uczniów, powstałą po podzieleniu ogólnej liczby uczniów przez 27, liczy się jako jeden oddział.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów zespołów szkół bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów (grup).

4. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek lub w kwotach określonych tabelą uzależnia się, uwzględniając między innymi:

1) wielkość szkoły,

2) jej warunki organizacyjne,

3) liczbę oddziałów,

4) zakres i złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska lub funkcji,

5) liczbę stanowisk kierowniczych w szkole,

6) liczebność uczniów w klasie (oddziale),

7) warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.

§ 11. 1.[3]) Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. [4]) (stwierdzono nieważność).

3. [5]) (stwierdzono nieważność).

4. [6]) Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.

5. [7]) Dodatek funkcyjny w stawkach ustalonych dla nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze lub funkcję przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze lub funkcję w zastępstwie zgodnie z § 11 ust. 1.

§ 12. 1.[8]) Dodatek funkcyjny przyznaje się na czas pełnienia funkcji z tym, że wysokość dodatku funkcyjnego ulega każdorazowo zmianie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uległy zmianie czynniki zawarte w § 10 ust. 4.

2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli określa poniższa tabela:

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

L.p.


Stanowisko/funkcja


Miesięczna stawka w

1.

Szkoły wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły liczącej:
-do 6 oddziałów
- od 7 do 12 oddziałów
- 13 i więcej oddziałów

b) wicedyrektor szkoły liczącej:
- do 15 oddziałów
- od 16 do 20 oddziałów
- 21 i więcej oddziałów

c) kierownik szkolenia praktycznego
500 - 800
700 - 1000
900 - 1450


400 - 650
500 - 700
600 - 900

350 - 500

2.

Dyrektor poradni psychologiczno- pedagogicznej

600 - 800

3.

Dyrektor bursy szkolnej

500 - 700

3a.[9])

Dyrektor biblioteki pedagogicznej

350 - 550

4.

Opiekun stażu1)

55

5.

Wychowawca klasy

70

1) 1)miesięczna stawka przypadająca opiekunowi za 1 nauczyciela stażystę lub za 1 nauczyciela kontraktowego

3. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach lub w kwocie określonej tabelą,
o której mowa w ust. 2 - dla dyrektora szkoły ustala Starosta Kolneński, a dla nauczycieli - dyrektor szkoły.

Dział V.
Dodatek za trudne warunki pracy

§ 13. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom poradni psychologiczno-pedagogicznej w wysokości 8 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz za okres niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

Dział VI.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

i godziny doraźnych zastępstw

§ 14. [10]) 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (łącznie z dodatkiem za trudne warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw przez nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony dla tych nauczycieli na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy, przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 15. Przy obliczaniu wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniu, w którym nie realizowano zajęć z przyczyn nie leżących po stronie pracodawcy, stosuje się następujące zasady:

1) dzienny obowiązkowy wymiar zajęć ustala się jako iloraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć przez liczbę dni w tygodniu pracy.

2) Za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć pomniejszony o dzienny obowiązkowy wymiar zajęć, o którym mowa w pkt 1 - odpowiednio do liczby dni, w których ich nie realizowano. Wyliczoną w ten sposób liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3) Godziny ponadwymiarowe, za które przysługuje wynagrodzenie, oblicza się jako różnicę pomiędzy liczbą godzin zajęć faktycznie zrealizowanych a liczbą godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, wyliczoną według zasady określonej w pkt 2. Obliczona liczba godzin ponadwymiarowych nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w tygodniowym planie organizacyjnym.

Dział VII.
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

§ 16. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół.

§ 17. Przy przyznawaniu nagród bierze się pod uwagę następujące kryteria:

1) wyróżniające, liczące się co najmniej w skali powiatu osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo - opiekuńczej,

2) podejmowanie nowatorskich rozwiązań udoskonalających praktykę szkolną oraz rozwijających teorię pedagogiczną,

3) dobre wyniki uzyskane przez uczniów na egzaminach wstępnych do szkół wyższych,

4) posiadanie wyróżniającej oceny pracy,

5) udział uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach na szczeblu wojewódzkim i centralnym,

6) udział w wojewódzkich przeglądach dorobku artystycznego i sportowego,

7) przejawianie dużej troski o dobro ucznia i jego godność osobistą,

8) poprawianie bazy dydaktycznej szkół przy pozyskaniu środków pozabudżetowych,

9) wyróżniające sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

10) właściwe, godne upowszechniania kierowanie zespołem nauczycielskim i pracownikami administracyjno - obsługowymi,

11) znaczący udział w pracach na rzecz powiatu,

12) organizowanie imprez artystycznych, sportowych w środowisku,

13) opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów lub form nauczania,

14) wyróżniające gospodarowanie budżetem i mieniem placówki,

15) znaczący wkład w pozyskiwanie środków pozabudżetowych i prawidłowe gospodarowanie nimi,

16) szeroka współpraca z samorządami wszystkich szczebli oraz organizacjami i instytucjami.

§ 18. Zasady tworzenia funduszu i przyznawania nagród organu prowadzącego:

1) fundusz nagród organu prowadzącego tworzy się w wysokości 0,2 z 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli,

2) nagrodę może otrzymać dyrektor (nauczyciel) szkoły,

3) nagrody przyznaje Starosta Kolneński,

4) z wnioskiem o przyznanie nagrody organu prowadzącego może wystąpić:

a) w stosunku do nauczyciela - dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły, dotyczy to także nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole,

b) w stosunku do dyrektora szkoły - naczelnik właściwego merytorycznie wydziału Starostwa Powiatowego, właściwa do spraw oświaty komisja Rady Powiatu, Rada Szkoły, dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych,

5) Starosta Kolneński może przyznać nagrodę dla dyrektora i nauczycieli z własnej inicjatywy,

6) nagrodę można otrzymać co roku z tym, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w danej szkole, co najmniej roku,

7) nagrody przyznaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

8) wnioski w sprawie przyznania nagród powinny być złożone w terminie do dnia
15 września każdego roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego,

9) wniosek o nagrodę organu prowadzącego składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu,

10) nagrody wypłaca się ze środków zaplanowanych w budżecie,

11) obsługę funduszu nagród zapewnia Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie.

§ 19. Zasady tworzenia funduszu i przyznawania nagród przez dyrektorów szkół:

1) fundusz nagród dyrektora szkoły tworzy się w wysokości 0,8 z 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli danej szkoły,

2) nagrody dyrektora szkoły wypłaca się ze środków budżetowych danej szkoły,

3) obsługę funduszy nagród zapewnia Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie.

Dział VIII.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 20. 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela i zatrudnionemu w szkole, położonej na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje dodatek mieszkaniowy.

2. Nauczycielowi przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej "dodatkiem", w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc, w wysokości:

1) 6 % miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, zwanego dalej "minimalnym wynagrodzeniem" - dla 1 osoby,

2) 8 % minimalnego wynagrodzenia - dla 2 osób,

3) 10 % minimalnego wynagrodzenia - dla 3 osób,

4) 12 % minimalnego wynagrodzenia - dla 4 i więcej osób.

3. Kwoty przysługującego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę, od co najmniej 0,50 zł, zaokrągla się do pełnego złotego.

4. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka i dzieci (uczących się do 25 roku życia) oraz rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego.

§ 21. 1. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy do dnia 15 danego miesiąca - dodatek nie przysługuje, a jeżeli rozwiązanie nastąpiło po 15 dniu danego miesiąca - dodatek przysługuje w pełnej wysokości.

3. Nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach otrzymuje tylko jeden dodatek - w tej szkole, w której ma największy obowiązkowy wymiar zajęć dla danego stanowiska.

4. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,

4) korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego przewidzianych w odrębnych przepisach.

5. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami, z uwzględnieniem § 21.

6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - Starosta Kolneński.

7. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.


Załącznik do regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński

WNIOSEK
o nagrodę organu prowadzącego

1. Nazwisko i imię.......................................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia.........................................................................................................................

3. Liczba lat pracy pedagogicznej................................................................................................................

4. Zajmowane stanowisko...........................................................................................................................

5. Nazwa szkoły (placówki)........................................................................................................................

6. Wykształcenie.........................................................................................................................................

7. Dodatkowo uzyskane kwalifikacje.........................................................................................................

.................................................................................................................................................................

8. Rok otrzymania nagrody:

1) Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.................................................................................

2) Kuratora Oświaty........................................................................................................................................

3) Starosty Kolneńskiego.................................................................................................................................

4) Dyrektora szkoły.........................................................................................................................................

9. Uzasadnienie wniosku.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.........................dnia.................................... .......................................................................

(podpis wnioskodawcy)

Decyzja Starosty.......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Data.................................................. Podpis.................................................


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675.

[3]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXXVIII/203/10 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 184, poz. 2267), która weszła w życie z dniem 1 września 2010 r.

[4]) Wojewoda Podlaski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 19 lipca 2010 r. nr NK.II.KK.0911-109/2010 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 184, poz. 2299) stwierdził nieważność ust. 2 uchwały w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[5]) Wojewoda Podlaski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 19 lipca 2010 r. nr NK.II.KK.0911-109/2010 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 184, poz. 2299) stwierdził nieważność ust. 3 uchwały w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[6]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[7]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[8]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[9]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XX/123/12 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolneński (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4029), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

[10]) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »