reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 2/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 16 stycznia 2014r.

w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do czapli siwej (Ardea cinerea)

Na podstawie art. 56 a ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zezwala się na okres pięciu lat na czynności podlegające zakazom w stosunku do czapli siwej (Ardea cinerea) polegające na:

1) umyślnym płoszeniu lub niepokojeniu;

2) umyślnym zabijaniu,

- zwanych dalej "czynnościami".

§ 2. Opis czynności, wraz ze wskazaniem dozwolonych metod, sposobów wykonania, terminu i pory dnia, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Warunki realizacji wynikające z potrzeb ochrony populacji czapli siwej i jej siedlisk, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. 1. Podmiotem wykonującym czynności jest Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 61, 19-300 Ełk.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 może wykonać czynności przy pomocy innych podmiotów spełniających warunki, o których mowa w ust. 3.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą spełniać następujące warunki:

1) posiadać wiedzę z zakresu ochrony gatunkowej czapli siwej, oraz doświadczenie i potencjał techniczny do wykonania czynności;

2) posiadać dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem, na którym będą prowadzone czynności.

§ 5. Przebieg granic obszarów wykonywania czynności określają mapy w skali 1:20000 stanowiącę załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7 do zarządzenia.

§ 6. 1. W terminie do dnia 10 stycznia każdego roku nastepującego po wejściu w życie niniejszego zarządzenia, podmiot wykonujący czynności obowiązany jest do złożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku pisemnej informacji o wykonanych czynnościach.

2. Zakres informacji, o których mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) termin wykonania czynności poprzez podanie dat i pór doby;

2) opis zastosowanej metody płoszenia lub niepokojenia;

3) liczbę zabitych czapli siwych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku


dr inż. Lech Magrel


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.jpg

mapa 3

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.jpg

mapa 4

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.jpg

mapa 5

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.jpg

mapa 6

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 2/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.jpg

mapa 7


Uzasadnienie

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom, w stosunku do czapli siwej (Ardea cinerea), wykonuje delegację zawartą w art. 56 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. 627, 628 i 842). Projekt zarządzenia sporządzono uwzględniając treść zapisów art. 52 ust. 1 ww. ustawy.

Do listopada 2011 r. czapla siwa objęta była ochroną gatunkową, z wyjątkiem występującej na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419) czapla została wpisana na listę gatunków chronionych również na terenach uznanych za obręby hodowlane. Do 2011 r. zarządca obrębu hodowlanego nie musiał ubiegać się o zezwolenie na płoszenie lub zabijanie czapli.

Wielkość krajowej populacji lęgowej czapli siwej szacowana jest na około 9000-10 000 par. Jako miejsca żerowania ptak tan preferuje naturalne i sztuczne płytkie zbiorniki wodne. Na skutek rosnącej populacji zaczęła przyczyniać się do powstawania coraz większych szkód w gospodarce człowieka. Na pożywienie czapli siwej składają się przede wszystkim ryby: okoń, płoć, leszcz. Dziennie dorosła czapla zjada od 350 do 500 g ryb, młoda około 180 g.

Obręby hodowlane, na których zezwala się na płoszenie i zabijanie czapli siwej ustanowione zostały decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 16 maja 2006 r.: "Knyszyn Zamek" - decyzja nr GRM.I.6050-1/06; "Ogrodniki" - decyzja nr GRM.I.6050-2/06; "Popielewo" - decyzja nr GRM.I.6050-3/06; "Czechowizna" - decyzja nr GRM.I.6050-4/06; "Poryte Jabłoń" - decyzja nr GRM.I.6050-5/06.

Wymienione obręby hodowlane położone są poza obszarami Natura 2000. Obręb "Knyszyn Zamek" położony jest w gminie Knyszyn. Obejmuje 12 stawów o łącznej powierzchni lustra wody 93,19 ha. Obręb "Czechowizna" położony jest również w gminie Knyszyn. Obejmuje staw - Jezioro Zygmunta Augusta o powierzchni 451,86 ha. Obręb "Popielewo" ustanowiony decyzja Marszałka położony jest w gminie Krypno. Obejmuje 20 stawów o łącznej powierzchni 194,85 ha. Obręb "Poryte Jabłoń" położony jest w gminie Zambrów. Obejmuje 9 stawów o łącznej powierzchni 132,49 ha. Obręb "Ogrodniki" położony jest w gminie Knyszyn. Obejmuje 41 stawów o łącznej powierzchni lustra wody 12,18 ha.

W roku 2012 Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. wnioskowało o płoszenie oraz odstrzał 60 szt. czapli siwej na wymienionych obrębach. Tym samym, dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunku, zarządzenie dopuszcza taką samą liczbę osobników przeznaczonych do odstrzału.

Podejmowane działania polegające tylko na umyślnym płoszeniu nie przynoszą pożądanych efektów. Osobniki po pewnym czasie płoszenia przestają reagować na wystrzały i odlatują tylko na niewielką odległość. Podjęcie łącznie czynności wskazanych w zarządzeniu, tj. płoszenie i zabijanie umożliwią rozpoczęcie prac zmierzających do ograniczenia szkód wyrządzonych przez ten gatunek w gospodarstwie rybackim.

W zarządzeniu wprowadzono ograniczenie czasowe w związku z umyślnym zabijaniem czapli siwej. Czaple siwe wyprowadzają jeden lęg w roku, przystępują do niego pod koniec marca. Jaja wysiadywane są przez okres 26-27 dni. Młode opuszczają gniazdo po około 50 dniach. Dlatego też umyślne zabijanie dozwolono od 15 lipca do 10 kwietnia, czyli poza okresem lęgowym ptaków.

W zarządzeniu, celem ochrony populacji czapli siwej i jej siedlisk określono także warunki realizacji czynności. Ideą wprowadzenia warunku dotyczącego zakazu odstrzału po 15 sierpnia w stosunku do ptaków gromadzących się, przebywających na noclegowiskach lub opuszczających noclegowiska jest zapobieganie rozpędzaniu noclegowisk czapli siwych, co może powodować intensyfikację zjawiska powstawania szkód.

Projekt zarządzenia uwzględnia warunki określone w art. 56 a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. Zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do czapli siwej podyktowane są brakiem rozwiązań alternatywnych oraz wynikają z konieczności ograniczania szkód w odniesieniu do rybostanu. Celem wydania zarządzenia jest praktyczne zarządzanie populacją czapli siwej w miejscach gdzie regularnie występują znaczne szkody.

Wejście w życie niniejszego zarządzenia nie spowoduje dodatkowych obciążeń dla budżetu Skarbu Państwa.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama