reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 3/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 16 stycznia 2014r.

w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo)

Na podstawie art. 56 a ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zezwala się na okres pięciu lat na czynności podlegające zakazom w stosunku do kormorana czarnego(Phalacrocorax carbo)polegające na:

1) umyślnym płoszeniu lub niepokojeniu;

2) umyślnym zabijaniu,

- zwanych dalej "czynnościami".

§ 2. Opis czynności, wraz ze wskazaniem dozwolonych metod, sposobów wykonania, terminu i pory dnia, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Warunki realizacji wynikające z potrzeb ochrony populacji kormorana czarnego i jego siedlisk, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. 1. Podmiotem wykonującym czynności jest Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 61, 19-300 Ełk.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 może wykonać czynności przy pomocy innych podmiotów spełniających warunki, o których mowa w ust. 3.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą spełniać następujące warunki:

1) posiadać wiedzę z zakresu ochrony gatunkowej kormorana czarnego, oraz doświadczenie i potencjał techniczny do wykonania czynności;

2) posiadać dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem na którym będą prowadzone czynności.

§ 5. Przebieg granic obszarów wykonywania czynności określają mapy w skali 1:20000 stanowiące załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7 do zarządzenia.

§ 6. 1. W terminie do dnia 10 stycznia każdego roku następującego po wejściu w życie niniejszego zarządzenia, podmiot wykonujący czynności obowiązany jest do złożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku pisemnej informacji o wykonanych czynnościach.

2. Zakres informacji, o których mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) termin wykonania czynności poprzez podanie dat i pór doby;

2) opis zastosowanej metody płoszenia lub niepokojenia;

3) liczbę zabitych kormoranów czarnych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku


dr inż. Lech Magrel


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.jpg

mapa 3

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.jpg

mapa 4

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.jpg

mapa 5

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 3/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.jpg

mapa 6

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 3/2014
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik6.jpg

mapa 7


Uzasadnienie

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom, w stosunku do kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo), wykonuje delegację zawartą w art. 56 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. 627, 628 i 842). Projekt zarządzenia sporządzono uwzględniając treść zapisów art. 52 ust. 1 ww. ustawy.

Do listopada 2011 r. kormoran czarny objęty był ochroną gatunkową, z wyjątkiem występującego na terenie stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419) kormoran czarny został wpisany na listę gatunków chronionych również na terenach uznanych za obręby hodowlane. Do 2011 r. zarządca obrębu hodowlanego nie musiał ubiegać się o zezwolenie na płoszenie lub zabijanie kormorana czarnego.

W 2006 r. w Polsce gniazdowało 25.795 par w 53 koloniach. W 2010 roku lęgowa populacja wzrosła do ponad 27.000 par. Na terenie województwa podlaskiego występują dwie kolonie lęgowe kormorana czarnego: na jeziorach Gaładuś oraz Serwy.

Jako miejsca żerowania kormoran czarny preferuje naturalne i sztuczne zbiorniki wodne. Na jego pożywienie składają się następujące gatunki ryb: okoń, płoć, ukleja, leszcz. Badania zapotrzebowania energetycznego kormoranów wskazują, że dzienna dawka pokarmowa zawarta jest w granicach 390-690g ryb. W Polsce ptaki te przebywają od wczesnej wiosny do późnej jesieni, co odpowiada okresowi, co najmniej około 200 dni.

Na skutek rosnącej populacji kormoran przyczynił się do powstawania coraz większych szkód w gospodarce człowieka. Najczęstsze z nich to: zmniejszenie wielkości połowów, zmniejszenie skuteczności zarybień (straty w materiale zarybieniowym), zmniejszenie naturalnej reprodukcji (przez żerowanie na tarlakach), zmniejszenie wartości złowionych ryb (uszkodzenia, choroby). Dodatkowo kormorany powodują szkody w gospodarce leśnej. Budując gniazda na drzewach bądź tylko na nich przesiadując, doprowadzają najpierw do osłabienia się kondycji drzew, które z czasem obumierają. Poza tym kormorany produkują znaczne ilości odchodów, które w większości są deponowane w obrębie kolonii, co zmienia właściwości fizyczne i chemiczne gleb.

Obręby hodowlane, na których zezwala się na płoszenie i zabijanie kormorana czarnego ustanowione zostały decyzjami Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 16 maja 2006 r.: "Knyszyn Zamek" - decyzja nr GRM.I.6050-1/06; "Ogrodniki" - decyzja nr GRM.I.6050-2/06; "Popielewo" - decyzja nr GRM.I.6050-3/06; "Czechowizna" - decyzja nr GRM.I.6050-4/06; "Poryte Jabłoń" - decyzja nr GRM.I.6050-5/06.

Wymienione obręby hodowlane położone są poza obszarami Natura 2000. Obręb "Knyszyn Zamek" położony jest w gminie Knyszyn. Obejmuje 12 stawów o łącznej powierzchni lustra wody 93,19 ha. Obręb "Czechowizna" położony jest również w gminie Knyszyn. Obejmuje staw - Jezioro Zygmunta Augusta o powierzchni 451,86 ha. Obręb "Popielewo" ustanowiony decyzja Marszałka położony jest w gminie Krypno. Obejmuje 20 stawów o łącznej powierzchni 194,85 ha. Obręb "Poryte Jabłoń" położony jest w gminie Zambrów. Obejmuje 9 stawów o łącznej powierzchni 132,49 ha. Obręb "Ogrodniki" położony jest w gminie Knyszyn. Obejmuje 41 stawów o łącznej powierzchni lustra wody 12,18 ha.

W roku 2012 Gospodarstwo Rybackie w Ełku wnioskowało o płoszenie oraz odstrzał 60 szt. kormorana na wymienionych obrębach. Tym samym, dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunku, zarządzenie dopuszcza taką samą liczbę osobników przeznaczonych do odstrzału.

Podejmowane działania polegającego tylko na umyślnym płoszeniu nie przynosi pożądanych efektów. Osobniki po pewnym czasie płoszenia przestają reagować na wystrzały i odlatują tylko na niewielką odległość. Podjęcie łączne czynności wskazanych w zarządzeniu, tj. płoszenie i zabijanie umożliwi rozpoczęcie prac zmierzających do ograniczenia szkód wyrządzonych przez ten gatunek w gospodarstwie rybackim.

W związku z tym, że obręby hodowlane położone są w odległości powyżej 20 km od kolonii lęgowych, płoszenie i zabijanie dozwolone jest przez cały rok.

Celem ochrony populacji kormorana i jego siedlisk określono także warunki realizacji czynności. Ideą wprowadzenia warunku dotyczącego zakazu odstrzału po 15 sierpnia w stosunku do ptaków gromadzących się, przebywających na noclegowiskach lub opuszczających noclegowiska jest zapobieganie rozpędzaniu noclegowisk kormoranów, co może powodować intensyfikację zjawiska powstawania szkód.

Projekt zarządzenia uwzględnia warunki określone w art. 56 a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody. Zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do kormorana czarnego podyktowane są brakiem rozwiązań alternatywnych oraz wynikają z konieczności ograniczania szkód w odniesieniu do rybostanu. Celem wydania zarządzenia jest praktyczne zarządzanie populacją kormorana w miejscach gdzie regularnie występują znaczne szkody.

Wejście w życie niniejszego zarządzenia nie spowoduje dodatkowych obciążeń dla budżetu Skarbu Państwa.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama