reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/222/2013 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz.1318 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art.221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885, poz. 938) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 24.953.906 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14.031.958 zł,

- majątkowe w wysokości 10.921.948 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 27.640.034 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13.462.030 zł,

- majątkowe w wysokości 14.178.004 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości -65.000 zł,

2) celową w wysokości - 35.000 zł, z przeznaczeniem na: zabezpieczenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.686.128 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.686.128 zł,

§ 5. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11.902.004 zł - wydatki majątkowe oraz 3.240zł- wydatki bieżące, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.100.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 413.872 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie10.871.948zł;

2) sfinansowanie deficytu budżetu - w kwocie 2.686.128 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 113.872 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 44.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 3.000 zł i wydatki w kwocie 3.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 386.486 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Anusin kwotę 11.180 zł.

2. sołectwa Baciki Bliższe kwotę 12.697 zł.

3. sołectwa Baciki Średnie kwotę 11.739 zł.

4. sołectwa Baciki Dalsze kwotę 9.340 zł.

5. sołectwa Boratyniec Lacki kwotę 7.719 zł.

6. sołectwa Boratyniec Ruski kwotę 11.686 zł.

7. sołectwa Cecele kwotę 9.316 zł.

8. sołectwa Czartajew kwotę 24.090 zł.

9. sołectwa Grzyby - Orzepy kwotę 6.548 zł.

10. sołectwa Kajanka kwotę 10.647 zł.

11. sołectwa Klekotowo kwotę 7.879 zł.

12. sołectwa Klukowo kwotę 9.290 zł.

13. sołectwa Kłopoty -Bańki kwotę 7.666 zł.

14. sołectwa Kłopoty-Bujny kwotę 8.145 zł.

15. sołectwa Kłopoty -Patry, Wólka Biszewska kwotę 8.438 zł.

16. sołectwa Kłopoty Stanisławy kwotę 8.065 zł.

17. sołectwa Korzeniówka Duża i Mała kwotę 8.651 zł.

18. sołectwa Krasewice -Jagiłki, Krasewice-Czerepy, Krasewice Stare kwotę 8.039 zł.

19. sołectwa Krupice kwotę 9.955 zł.

20. sołectwa Kułygi kwotę 7.985 zł.

21. sołectwa Lachówka kwotę 6.734 zł.

22. sołectwa Laskowszczyzna kwotę 6.255 zł

23. sołectwa Leszczka kwotę 8.518 zł.

24. sołectwa Moczydły kwotę 7.320 zł.

25. sołectwa Ogrodniki kwotę 9.662 zł.

26. sołectwa Olendry kwotę 6.700 zł.

27. sołectwa Ossolin kwotę 6.814 zł.

28. sołectwa Rogawka kwotę 11.712 zł.

29. sołectwa Romanówka kwotę 11.739 zł.

30. sołectwa Siemiatycze-Stacja kwotę 14.347 zł.

31. sołectwa Skiwy Duże kwotę 8.012 zł.

32. sołectwa Skiwy Małe kwotę 8.172 zł.

33. sołectwa Słochy Annopolskie kwotę 14.055 zł.

34. sołectwa Szerszenie kwotę 7.932 zł.

35. sołectwa Tołwin kwotę 10.275 zł.

36. sołectwa Turna Duża kwotę 10.115 zł.

37. sołectwa Wiercień Duży kwotę 8.385 zł.

38. sołectwa Wiercień Mały kwotę 6.761 zł.

39. sołectwa Wólka Nadbużna kwotę 8.917 zł.

40. sołectwa Wyromiejki kwotę 7.906 zł.

41. sołectwa Zalesie kwotę 7.080 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 6 i załącznikiem Nr 7.

§ 11. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (dotyczy to tych umów, które nie zostały potraktowane jako przedsięwzięcia w WPF).

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/222/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 20 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/222/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 20 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/222/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 20 grudnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/222/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 20 grudnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/222/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 20 grudnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/222/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 20 grudnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/222/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 20 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama