reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/223/2013 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz. 594, poz. 645, poz.1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 354.797 zł z tego:

1) Zadania własne : 354.797 zł

a) 600, rozdział 60016 § 6300 352.397 zł

b) 801, rozdział 80101 § 0750 2.400 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 628 zł z tego:

1) Zadania własne : 628

a) 854, rozdział 85415 § 2040 628 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 463.107 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 1.310 zł

a) 852, rozdział 85212 § 4300 1.210 zł

b) 852, rozdział 85212 § 4210 100 zł

2) Zadania własne : 461.797 zł

a) 010, rozdział 01030 § 2850 800 zł

b) 010, rozdział 01095 § 4300 2.000 zł

c) 600, rozdział 60016 § 6300 352.397 zł

d) 750, rozdział 75023 § 4300 10.000 zł

e) 750, rozdział 75075 § 4210 2.200 zł

f) 750, rozdział 75095 § 4300 1.000 zł

g) 801, rozdział 80101 § 3020 832 zł

h) 801, rozdział 80101 § 4010 11.883 zł

i) 801, rozdział 80101 § 4210 2.000 zł

j) 801, rozdział 80101 § 4260 13.000 zł

k) 801, rozdział 80101 § 4300 360 zł

l) 801, rozdział 80103 § 4110 167 zł

m) 801, rozdział 80103 § 4120 5

n) 801, rozdział 80110 § 4210 6.000 zł

o) 801, rozdział 80110 § 4260 11.000 zł

p) 801, rozdział 80110 § 4350 1

q) 801, rozdział 80110 § 4430 800 zł

r) 801, rozdział 80113 § 4010 2.050 zł

s) 801, rozdział 80113 § 4110 269 zł

t) 801, rozdział 80113 § 4780 30 zł

u) 801, rozdział 80114 § 4010 3.558 zł

v) 801, rozdział 80114 § 4110 461 zł

w) 801, rozdział 80114 § 4300 147 zł

x) 801, rozdział 80148 § 4010 3.425 zł

y) 851, rozdział 85154 § 4210 1.849 zł

z) 852, rozdział 85202 § 4330 803 zł

aa) 852, rozdział 85204 § 4330 13 zł

bb) 852, rozdział 85219 § 4440 287 zł

cc) 900, rozdział 90015§ 4260 20.000 zł

dd) 900, rozdział 90095§ 4210 460 zł

ee) 921, rozdział 92109 § 4210 5.504 zł

ff) 921, rozdział 92109 § 4270 1.000 zł

gg) 921, rozdział 92109 § 4300 296 zł

hh) 921, rozdział 92109 § 6060 4.200 zł

ii) 926, rozdział 92695 § 6059 3.000 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 108.938 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 1.310 zł

a) 852, rozdział 85212 § 4110 1.210 zł

b) 852, rozdział 85212 § 4350 100 zł

2) Zadania własne : 107.628 zł

a) 750, rozdział 75023 § 4110 3.796 zł

b) 750, rozdział 75095 § 4210 1.000 zł

c) 801, rozdział 80104 § 2310 60.000 zł

d) 801, rozdział 80101 § 4110 203 zł

e) 801, rozdział 80101 § 4120 511 zł

f) 801, rozdział 80101 § 4280 427 zł

g) 801, rozdział 80101 § 4370 1.256 zł

h) 801, rozdział 80101 § 4410 364 zł

i) 801, rozdział 80101 § 4430 4.704 zł

j) 801, rozdział 80103 § 3020 100 zł

k) 801, rozdział 80103 § 4010 4.631 zł

l) 801, rozdział 80110 § 3020 2.022 zł

m) 801, rozdział 80110 § 4010 5.013 zł

n) 801, rozdział 80110 § 4110 212 zł

o) 801, rozdział 80110 § 4120 596 zł

p) 801, rozdział 80110 § 4280 688 zł

q) 801, rozdział 80110 § 4300 684 zł

r) 801, rozdział 80110 § 4370 585 zł

s) 801, rozdział 80110 § 4410 379 zł

t) 801, rozdział 80113 § 3020 207 zł

u) 801, rozdział 80113 § 4170 490 zł

v) 801, rozdział 80113 § 4210 7.470 zł

w) 801, rozdział 80113 § 4300 1.914 zł

x) 801, rozdział 80114 § 4410 332 zł

y) 801, rozdział 80114 § 4430 151 zł

z) 801, rozdział 80146 § 4410 2.853 zł

aa) 801, rozdział 80146 § 4700 3.000 zł

bb) 851, rozdział 85154 § 4170 1.000 zł

cc) 851, rozdział 85154 § 4300 849 zł

dd) 852, rozdział 85214 § 3110 816 zł

ee) 852, rozdział 85219 § 4170 287 zł

ff) 854, rozdział 85415 § 3260 628 zł

gg) 900, rozdział 90095§ 4300 460 zł

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na w 2013roku według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zadania inwestycyjne na 2013 rok określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 9. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 16.438.463 zł. w tym bieżące -15.087.551 zł majątkowe-1.350.912 zł.

2) Plan wydatków ogółem 17.413.914 zł w tym bieżące -14.483.178 zł majątkowe -2.930.736 zł.

§ 10. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 975.451 zł. Źródłem finansowania deficytu będą zaciągnięcie kredytu w kwocie 300.000 zł oraz wolne środki w kwocie 675.451zł

§ 11. Na spłatę w 2013 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 413.872zł przeznacza się wolne środki.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.275.912 zł

2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 300.000 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w paragrafie 12 niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/223/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 354.169 zł z następującego tytułu:

- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego ( pismo nr FB.II.3111.636.2013.BB z dnia 29 listopada 2013roku) , zmniejszono dotacje celową na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r- "Wyprawka szkolna" w rozdziale 85415 paragraf 2040 o kwotę 628 zł na wniosek Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku

- zwiększono dochody majątkowe w kwocie 352.397 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Drohiczyn na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 109515 B Kłopoty Bujny- Moczydły"

- zwiększono wydatki na pomoc finansową Gminie Drohiczyn na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą : " Przebudowa drogi gminnej nr 109532 do miejscowości Bryki " w 2013 rok o kwotę 352.397zł

( do kwoty 652.397zł).

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 3.000zł na zadanie dotyczące budowy kolorowego placu zabaw w Boratyńcu Ruskim,

- zmniejszono wydatki o kwotę 60.000 zł dotyczące udzielenia dotacji dla Gminy Siemiatycze z tytułu opłacenie pobytu dzieci z gminy Siemiatycze uczęszczających do przedszkoli w Siemiatyczach . Środki przeznaczono na zabezpieczenie bieżących wydatków w urzędzie gminy oraz w jednostkach szkolnych, a przede wszystkim na wynagrodzenie i opłacenie rachunków za ogrzewanie.

na wniosek dyrektora SP w Czartajewie zwiększono dochody własne o kwotę 2.400 zł.

Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

§ 11. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 975.451 zł. Żródłem finansowania deficytu będą wolne środki w wysokości 675.451 zł oraz kredyt w wysokości 300.000zł Na spłatę w 2013 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 413.872 zł przeznacza się wolne środki.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/223/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 20 grudnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/223/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 20 grudnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/223/2013
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 20 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama