reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OLB-4210-1(6)/2014/183/X/AWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 21 stycznia 2014r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zambrowie

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 45 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, poz. 1238),

po rozpatrzeniu wniosku
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła
przedsiębiorstwa energetycznego
Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zambrowie,

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000137510,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7231147416,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

postanawiam

zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 stycznia 2013 r. nr OLB-4210-48(7)/2012/2013/183/X/ASZ poprzez zmianę punktu 2 tej decyzji, który otrzymuje brzmienie "ustalić okres obowiązywania w/w taryfy do dnia 30 czerwca 2014 r."

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 8 stycznia 2013 r. nr OLB-4210-48(7)/2012/2013/183/X/ASZ, została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE"), ustalona przez Przedsiębiorstwo taryfa dla ciepła z okresem obowiązywania do dnia 31 stycznia 2014 r.

Pismem, które wpłynęło do Urzędu Regulacji Energetyki Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie w dniu 7 stycznia 2014 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę zatwierdzonej taryfy dla ciepła, poprzez przedłużenie terminu obowiązywania taryfy do dnia 30 czerwca 2014 r. W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie określonej przedmiotowym wnioskiem Prezes URE wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wniosku pismem z dnia 8 stycznia 2014 r. nr OLB-4210-1(2)/2014/183/X/AWr. Przedsiębiorstwo uzupełniło wniosek pismem z dnia 13 stycznia 2014 r. znak: L.dz. 92/2014.

Z uzasadnienia wniosku o zmianę okresu obowiązywania taryfy dla ciepła wynika, że zmiana terminu pozwoli Przedsiębiorstwu sporządzić nową taryfę dla ciepła w oparciu o koszty roku kalendarzowego poprzedzającego rok wprowadzenia taryfy, określone na podstawie sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Wspólników.

Ocena przedstawionego przez Przedsiębiorstwo wniosku, dokonana w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, pozwoliła na uwzględnienie żądania Przedsiębiorstwa w zakresie zatwierdzenia zmiany aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła pozwoli Przedsiębiorstwu na rzetelne opracowanie wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła na podstawie sprawozdań finansowych za 2013 r. i nie będzie to sprzeczne z interesem odbiorców.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych (...) zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Uznając, iż w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki określone w art. 155 Kpa umożliwiające zmianę decyzji, w szczególności, iż zmiana ta nie stoi w sprzeczności z interesem społecznym, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - al. Józefa Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie


Agnieszka Szypulska

Otrzymują:

1. Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o., ul. Papieża Jana Pawła II nr 5, 18-300 Zambrów;

2. Wojewoda Podlaski;

3. a/a

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej w związku z treścią załącznika do tej ustawy (cz. I pkt 53).

Agnieszka Wróbel - Główny Specjalista

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama