Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/160/13 Rady Gminy Boćki

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz.938) uchwala się , co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę2.000 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie38.250 zł,zgodnie z załacznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 3 "Dotacje udzielane w 2013 roku" do Uchwały Nr XXI/148/13 Rady Gminy Boćki z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4.

§ 5. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem:13.975.241 złz tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.475.844 zł

- dochody majątkowe w kwocie 499.397 zł

2) wydatki ogółem:17.976.925 złz tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.967.987 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 5.008.938 zł

3) Deficyt budżetu w kwocie 4.001.684 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzacymi:

- z zaciaganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.630.000 zł,

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 671.684 zł,

- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.700.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/160/13
Rady Gminy Boćki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/160/13
Rady Gminy Boćki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/160/13
Rady Gminy Boćki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

DOTACJE UDZIELANE W 2013 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/160/13
Rady Gminy Boćki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe