Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/212/13 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 16 846 552,00,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10 783 740,00 zł,

- majątkowe w wysokości 6 062 812,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16 944 756,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9 021 675,00 zł

- majątkowe w wysokości 7 923 081,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 .

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 44 000,00 zł,

2) celową w wysokości - 21 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) Zarządzanie kryzysowe w kwocie - 21 000,00 zł.

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu budżetu w wysokości 98 204,00 zł zostanie pokryty kredytem.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 840 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 741 796,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 600 000,00 zł;

2) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wydatków na inwestycje

- w kwocie 840 000,00 zł.

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3 396 419,00 zł

§ 8. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 49 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 8 000,00 zł i wydatki w kwocie 8 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 210 600,00 zł i wydatki w kwocie 210 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. 1.Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 147 500,00 zł; wydatki - 147 500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 600 000,00 zł;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 0,00 zł.

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3 396 419,00 zł

d) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 840 000,00 zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków ,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000,00 zł,

8. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł,

9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/212/13
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/212/13
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/212/13
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/212/13
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/212/13
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/212/13
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 grudnia 2013 r.

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe